Podaljšanje izvajanja shem de minimis

Ljubljana, 6. 10. 2023 – S strani Ministrstva za finance (v nadaljevanju: Ministrstvo) smo bili obveščeni, da s strani Evropske Komisije do sedaj še niso prejeli dodatnih informacij glede sprejetja nove Uredbe de minimis. Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 se uporablja do 31.12.2023, vendar pa so sheme, ki izpolnjujejo pogoje te uredbe skladno s 4. točko 7. člena, ki naslavlja prehodne določbe, predmet te uredbe še nadaljnjih šest mesecev po prenehanju veljavnosti. Priglašene sheme se tako lahko izvajajo do 30.6.2024.

Na podlagi navedenega Ministrstvo poziva dajalce, da na Ministrstvo za finance – Sektor za spremljanje državnih pomoči posredujejo pisno vlogo o nameravanem izvajanju obstoječih shem de minimis do 30.6.2024 in morebitno povečanje proračuna, da bodo ustrezno uredili podaljšanje shem.

Sprejetje nove Uredbe de minimis se predvideva do konca leta 2023. Takrat bo možno priglasiti novo shemo in uskladiti pravno podlago. Za namen priglasitve novih shem de minimis bodo revidirani tudi obrazci priglasitve. O sprejetju nove uredbe boste obveščeni preko elektronske pošte.

Ob tem ministrstvo opozarja na pomembnost sprotnega poročanja o dodeljenih pomočeh po pravilu de minimis, s čimer se izogne prekoračitvam dovoljenih zneskov (enotno podjetje ne sme presegati zgornje dovoljene meje, t.j. 200.000 EUR v obdobju treh poslovnih let). Pravilo de minimis zahteva poročanje najkasneje 15 dni po datumu dodelitve pomoči posameznemu podjetju. Datum dodelitve (odobritve) je datum, ko podjetje prejme zakonsko izterljivo pravico za prejem pomoči – običajno je to datum pogodbe. Poročanje se izvede preko aplikacije ISDP, podrobna navodila si lahko preberete TU.

Le na ta način vam bodo evidence Ministrstva lahko služile kot verodostojen podatek o stanju dodeljenih državnih ter de minimis pomočeh. V okviru nove aplikacije Ministrstva za finance lahko tudi sami preverite stanje dodeljenih pomoči de minimis in ostalih državnih pomoči za posameznega prejemnika.

V prilogah vam je na voljo:

  • OBRAZEC – Poenostavljena sprememba pomoči »de minimis«
  • Dopis z ministrstva
  • Seznam dajalcev pomoči