Po ujmi avgusta dobro milijardo evrov škode

Ljubljana, 14. 9. 2023 – Vlada RS se je na včerajšnji seji seznanila z informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi ujme 4. avgusta. Pripravljen je na predhodni oceni škode, ki po prijavi 123 občin znaša dobro milijardo evrov.

Na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je ministrstvo za naravne vire in prostor pripravilo informacijo o izhodiščih za predhodni program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav in plazov 4. avgusta, ki se nanaša na zagotovitev sredstev predplačila lokalnim skupnostim do višine 40 odstotkov predhodne ocene škode, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim bo temeljil na predhodni oceni škode, ki se nanaša na objekte v lasti občin ali na objekte v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, ter sredstva, potrebna za izvedbo geotehničnih ukrepov, so pojasnili.

Do postavljenega roka je ministrstvu prijavo škode podalo 123 občin. Iz prejetih podatkov izhaja, da znaša predhodna ocena škode na objektih v lasti občin ali v lasti oseb javnega prava, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, oz. ocenjena sredstva za izvedbo geotehničnih ukrepov skupaj 1.095.607.471 evrov..

Narava je svojo moč pokazala že tudi med 26. julijem in 3. avgustom, ko so škodo povzročala močna neurja z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi. Vlada je odločila, da se 51 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini 1.498.819,76 evra.

Ministrstvu za obrambo oziroma upravi za zaščito in reševanje je naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izplača povračilo upravičenih intervencijskih stroškov občinam, vendar ne več, kot je ocenjena vrednost. Izplačila bodo šla iz proračunske rezerve.

V tej fazi se izplačujejo intervencijski stroški občinam, medtem ko se bo povračilo upravičenih stroškov gasilskih intervencij reševalo ločeno ob pripravi končnega poročila o ukrepanju, so še zapisali v sporočilu po seji vlade.

Zaradi potreb tehnične in strokovne podpore pri sanaciji po poplavah je vlada v skupnem kadrovskem načrtu za leti 2023 in 2024 povečala dovoljeno število zaposlitev vladnim službam in ministrstvu za naravne vire in prostor, in sicer za 36 vsako leto. Ob tem izpostavljajo razmere na direkciji za vode, ki trenutno vodi in izvaja šest evropskih projektov o protipoplavni ureditvi, protipoplavni varnosti in zmanjševanju poplavne ogroženosti na različnih področjih (med drugim na porečju Gradaščice, porečju Drave, porečju Vipave idr.).

***