Osma seja Delovne skupine za lokalno samoupravo

Ljubljana, 12. 4. 2024 – Danes je potekala osma seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, katero je vodil minister za javno upravo Franc Props. Člani delovne skupine so opravili razpravo o predlogu Zakona o financiranju občin, o problematiki urejanja plač direktorjev regionalnih razvojnih agencij in o težavah občin pri črpanju evropskih sredstev.  Potrjena pa je bila tudi sestava podskupine za pripravo predlogov sistemskih sprememb predpisov za zmanjšanje stroškov občin, v kateri bosta kot članici sodelovali Tina Rosina, vodja družbenih dejavnosti v Občini Poljčane in Mateja Krvina iz ZOS. Seje se je udeležil tudi predstavnik ZOS, dr. Ivan Žagar.

Podana pa je bila tudi informacija glede ureditev uporabe prostorov za upravne enote na podlagi 103. člena Zakona o upravi. Namera MJU je, da se tovrstna razmerja uredijo v medsebojnem dogovoru in ob soglasju obeh strani.

Precej časa je bilo namenjenega razpravi o predlogu Zakona o financiranju občin. Župan Žagar je v razpravi opozoril na težave v razmerju povprečnine in stroškov občin ter na to, da se iz naslova povprečnine zajedajo občinskih proračuni že vrsto let, saj so občine primorane za kritje zakonsko določenih nalog zagotavljati lastna sredstva. Vse to pa gre dolgoročno v breme izvajanja projektov in razvoja. Opozoril pa je tudi na to, da država občinam vsako leto nalaga nove obveznosti in za to ne zagotovi sredstev. ZOS je v okviru javne obravnave že podal prvi predlog sprememb zakona, ki pa niso bile podprte. Župan Žagar je z namenom, da se doseže neko mero soglasja z občinami, podal predlog sklica sestanka s predstavniki MJU in MF ter se opravi konstruktivna razprava o predlogu zakona in podanih pripombah. Predlog je bil sprejet.

Problematiko plač direktorjev regionalnih razvojnih agencij so predstavili predstavniki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Tako kot pri plačah funkcionarjev prihaja do anomalij tudi pri plačah direktorjev RRA, saj se dogaja, da plače le-teh ne dosegajo višine plač ostalih uslužbencev. Problematika bo naslovljena v okviru priprav predloga Zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju.

Opravljena je bila tudi razprava o problematiki občin pri črpanju sredstev EU. Župan Žagar podal nestrinjanje z načinom objave skupnega povabila za dogovor za razvoj regij Na ZOS zaprosili na posredovanje povabila v usklajevanje še pred objavo, vendar do tega ni prišlo. V razpravi je bilo s strani občin podano opozorilo, da se ne sme pozabit na manjše občine in da je treba stremeti k temu, da bodo za sredstva lahko kandidirale tudi te občine. Predstavniki MKRR so prisluhnili pomislekom predstavnikov občin in potrdili sklic sestanka na to temo.

S strani ZOS pa je bil podan tudi predlog, da se na seji delovne skupine opravi razprava o problematiki odkupa občinskih cest in s tem povezanih stroškov ter postopkov razlastitev. Težave občin na tem področju je podrobno predstavil župan Žagar, ZOS pa na njih opozarja že nekaj let. Predstavniki MJU so potrdili prejem predloga in potrdili, da bo to uvrščeno na eno izmed naslednjih sej delovne skupine.

* * *