Obvestilo o novostih, ki jih je novela Zakona  o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 prinesla na stanovanjskem področju

S strani Ministrstva za solidarno prihodnost smo prejeli obvestilo o novostih, ki jih je na stanovanjskem področju prinesla novela Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki je bila sprejeta 20. 11. 2023 in je začela veljati 21. 11. 2023 (v nadaljevanju: Zakon).

Novosti se navezujeta na:

  • 59. a člen ZIUOPZP (pridobivanje osebnih podatkov)

Za namen hitrejšega in enostavnejšega načina pridobivanja podatkov o izpolnjevanju pogojev zaupravičenost do izjemne dodelitve neprofitnih stanovanj v najem je občinam in javnim stanovanjskim skladom omogočeno pridobivanje podatkov izdveh zbirk podatkov, in sicer:

  • centralnega registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, stalno in začasno prebivališče) in
  • okrajnih sodišč (podatke o lastništvu nepremičnin posamezne osebe).

S tem se močno olajša postopek odločanja o upravičenosti do izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, saj dokazila pridobi organ sam in jih ne zahteva od prosilca.

  • 59. b člen ZIUOPZP (nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati osebe, da so upravičene do nadomestila za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti so naslednji:

  • so bile zaradi poplav in plazov stanovanjske enote, v katerih so ob poplavah in plazovih dejansko prebivale, uničene ali huje poškodovane, tako da bivanje v njih ni mogoče in je za njihovo obnovo ter ponovno vselitev potreben daljši čas;
  • po poplavah in plazovih upravičene osebe in člani njihovega gospodinjstva začasno bivajo v drugi stanovanjski enoti, z uporabo katere nastanejo stroški bivanja.

Do nadomestila za stroške bivanja pa ni upravičena oseba, ki živi v drugi stanovanjski enoti v njeni lasti ali v lasti oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu.

Nadomestilo za stroške bivanja lahko prosilci uveljavljajo neodvisno od drugih pravic po ZIUOPZP, o katerih odloča pristojen center za socialno delo. O dodelitvi nadomestila za stroške bivanja odloča občina stalnega prebivališča prosilca za nadomestilo za stroške bivanja, ki dodeljeni znesek tudi izplačuje upravičencu. Iz sredstev proračuna Republike Slovenije pa se navedeni znesek povrne občinam. Občine vložijo zahtevke za povračilo nadomestil za stroške bivanja najpozneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Celoten dopis je na voljo v priponki.