Obvestilo dajalcem pomoči o izvajanju shem de minimis – obdobje preveritve

Ljubljana, 2. 7. 2024 – S strani Ministrstva za finance smo prejeli dodatna pojasnila glede izvajanja pomoči po shemah de minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.

S 30.6.2024 se izteka prehodno obdobje izvajanja shem de minimis, priglašenih na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013. V uporabi je le nova uredba, in sicer Uredba Komisije (EU) št. 2023/2831, ki skladno s 3. členom določa, da skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država članica dodeli enotnemu podjetju, ne sme presegati 300 000 EUR v katerem koli triletnem obdobju.

To pomeni, da se je spremenilo obdobje zajemanja podatkov dodeljenih pomoči po pravilu de minimis.

Po novi uredbi je namreč potrebno sešteti vse de minimis pomoči, ki jih je prejemnik prejel v zadnjih treh letih, oz. natančneje v zadnjih 36 mesecih.  Dodelitve se tako preverjajo datumsko.

Če bi pomoč dodelili na današnji dan, se seštejejo vse pomoči, ki jih je potencialni prejemnik prejel od 20.6.2021 pa do 21.6.2024 in ne tako kot je veljajo po stari uredbi – od 1.1.2022  pa do danes (tekoče leto in dve predhodni leti).

Spremenjen  način spremljanja /seštevanja de minimis pomoči je začel veljati s 1. 7. 2024.

Ob tem ministrstvo opozarja tudi na pomembnost sprotnega poročanja o dodeljenih pomočeh po pravilu de minimis, s čimer se izogne prekoračitvam dovoljenih zneskov (enotno podjetje ne sme presegati zgornje dovoljene meje, t.j. 300.000 EUR v obdobju treh let). Pravilo de minimis zahteva poročanje najkasneje 15 dni po datumu dodelitve pomoči posameznemu podjetju. Datum dodelitve (odobritve) je datum, ko podjetje prejme zakonsko izterljivo pravico za prejem pomoči – običajno je to datum pogodbe. Poročanje se izvede preko aplikacije ISDP, podrobna navodila so objavljena na spletni strani Obrazci za preveritev in poročanje, ki jih obravnava Ministrstvo za finance | GOV.SI

Le na ta način vam bodo evidence ministrstva lahko služile kot verodostojen podatek o stanju dodeljenih državnih ter de minimis pomočeh. V okviru nove aplikacije Ministrstva za finance lahko tudi sami preverite stanje dodeljenih pomoči de minimis in ostalih državnih pomoči za posameznega prejemnika na naslednji povezavi: Državne pomoči – My ASP.NET Application (gov.si).