Objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Ljubljana, 13. 5. 2024 – Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport je v Uradnem listu RS, št. 39/2024, z dne 10. 5. 2024, objavilo Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024. Upravičenke do sofinanciranja investicij so občine, skupaj pa je na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev, od tega je v letu 2024 za sofinanciranje investicij namenjenih 22.418.787 evrov, za večje investicije pa bodo sredstva v okviru tega razpisa na voljo tudi v letu 2025, in sicer v višini 10.000.000 evrov. Rok za prijavo na razpis je 31. 5. 2024.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati:

  • obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov,
  • posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin,
  • ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane,
  • protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:

  • Sklop 1 – investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov

Okvirna višina razpisanih sredstev iz Sklopa 1 znaša 24.000.000 EUR, od tega 15.000.000 EUR v letu 2024 in 9.000.000 EUR v letu 2025.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 1 se lahko prijavijo občine, ki so oziroma bodo (velja samo v primeru novogradnje) lastnice javnih športnih objektov, katerih obnovo, novogradnjo ali rekonstrukcijo kot prijavljeno investicijo prijavljajo na predmetni javni razpis. Občine se na ta sklop lahko prijavijo tudi, če na nepremičnini izkažejo drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.

Za investicije v okviru Sklopa 1 lahko občine na predmetni javni razpis prijavijo tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnega športnega objekta.

Občine lahko v okviru Sklopa 1 prijavijo eno investicijo,

  • Sklop 2 – investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa 2 znaša 8.418.787 EUR, od tega 7.418.787 EUR v letu 2024 in 1.000.000 EUR v letu 2025.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 2 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih na predmetni javni razpis prijavljajo posodobitev ali vzpostavitev nove javne zunanje športne površine. Občine se na ta sklop lahko prijavijo tudi, če na zemljišču izkažejo drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno …), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.

Za investicije v okviru Sklopa 2 občine na predmetni javni razpis prijavijo tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnih zunanjih športnih površin.

Občine lahko na Sklop 2 prijavijo eno investicijo.

Upravičene stroške se uveljavlja za čas od 1. 1. 2024 dalje (izjema je strošek v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije, ki predstavlja upravičen strošek tudi v primeru, ko je bila investicijska in projektna dokumentacija izdelana pred 1. 1. 2024), skladno z določili tega javnega razpisa. DDV ni upravičen strošek, razen če se podpora nanaša na nabave blaga ali storitev, ki jih bo upravičenec uporabil za namene dejavnosti in transakcij, v zvezi s katerimi se v skladu s predpisi o DDV ne šteje za davčnega zavezanca, ali za namene dejavnosti in transakcij, ki so v skladu s predpisi o DDV oproščene plačila DDV, brez pravice do odbitka DDV.

Sredstva, namenjena sofinanciranju v letih 2024 in 2025, bodo razdeljena prijaviteljem po vrstnem redu glede na število prejetih točk po posameznem sklopu, glede na razpoložljiva sredstva v letih 2024 in 2025, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da ostane del sredstev na enem sklopu nerazdeljen (v okviru tega sklopa so ostala razpoložljiva sredstva, ker ni bilo prijavljenih dovolj ustreznih projektov za razdelitev vseh sredstev), se ta sredstva po potrebi lahko prenesejo na drug sklop.

Rok za prijavo na razpis je 31. 5. 2024.

Dokumentacija javnega razpisa ja na voljo TU.

Za dodatne informacije v zvezi s prijavo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko pokličete na telefonsko številko 01/400 36 24 ali pišete na elektronski naslov gp.mgts@gov.si.

* * *