Ob poplavah avgusta za več kot sto miljonov intervencijskih stroškov

Ljubljana, 18. 9. 2023 – Vlada RS je na 130. dopisni seji, ki je potekala 15. 9. 2023, odločila, da se 138 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški, in sicer v skupni višini 94.952.955,50 evra ter silam zaščite, reševanja in pomoči v skupni višini do 11.412.695,08 evra. Obravnavala je intervencijske stroške reševalnih sestavov ob neposrednem ter večdnevnem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči ter druge neposredne podpore prizadetim ob močnih neurjih z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo, poplavljanjem hudournikov in zemeljskimi plazovi, ki so prizadeli Slovenijo od 12. julija do 3. avgusta 2023, sprejela sklep, da se Ministrstvu za naravne vire in prostor, Direkciji RS za vode (DRSV), zagotovi sredstva za izvedbo interventnih ukrepov, in sicer v višini 47 milijonov evrov ter sprejela Predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Slovenije avgusta 2023.

Sto milijonov intervencijskih stroškov ob poplavah v avgustu

Med 4. in 31. avgustom letos, ko je bil v veljavi Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, so občine na prizadetih območjih izčrpale lastna proračunska sredstva, namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Zato je Vlada RS odločila, da se 138 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški, in sicer v skupni višini 94.952.955,50 evra ter silam zaščite, reševanja in pomoči v skupni višini do 11.412.695,08 evra. 

Vlada RS je Upravi za zaščito in reševanje naložila, da na podlagi podanih zahtevkov, ki temeljijo na verodostojnih listinah občinam ter silam zaščite, reševanja in pomoči izplača povračilo upravičenih intervencijskih stroškov.  Uprava za zaščito in reševanje je na podlagi podatkov občin pripravila zbirno tabelo ocenjenih upravičenih intervencijskih stroškov posamezne občine.

Predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah

Vlada RS je sprejela Predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Slovenije avgusta 2023, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazove in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda. Predhodna ocena škode v gospodarstvu znaša skoraj 318 milijonov evrov. Sredstva za izvedbo predhodnega programa v vrednosti skoraj 32 milijonov evrov bodo zagotovljena v okviru sredstev državne proračunske rezerve in v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije. 

Predplačilo sredstev bo na osnovi ocene škode oziroma na osnovi predhodnega programa odprave posledic naravne nesreče dodeljeno upravičencem največ do višine 10 % ocene škode, kar znaša 31.770.908 evrov za ocenjeno škodo na strojih in opremi, škodo na zalogah in škodo zaradi izpada prihodka. Gre za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavode in zadruge, ki so utrpeli škodo v prizadetih občinah, in zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje. 

Celotno sporočilo je na voljo v priponki.