Nov predlog zakona o javnih uslužbencih

Ljubljana, 19. 2. 2024  – Resorno ministrstvo je v ponovno medresorko obravnavo posredovalo spremenjen preddlog zakona o javnih uslužbnencih. Predlog zakona prinaša naslednje rešitve:

1.       Vzpostavitev Centra za kadre v organih državne uprave

Center za kadre bo na sistematičen način podpiral tudi uporabo kompetenčnega modela pri kadrovskih procesih, kot sta npr.:

·         postopek zaposlovanja (strokovna in finančna podpora v postopkih izbire uradnikov, in sicer pri presoji izraženosti osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela. Navedeno pomeni centralizacija prve faze izbirnega postopka javnega natečaja z namenom poenotenja. Center za kadre bo podpiral tudi presojo izraženosti osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela v postopkih izbire uradnikov na najvišjih položajih – pomoč Uradniškemu svetu.);

·         razvoj zaposlenih (podpora pri presoji izraženosti osebnih sposobnosti in veščin za namen usposabljanja, odkrivanje talentov, načrtovanje nasledstev. Navedeno bo prispevalo k izboljšanju osebnih sposobnosti in veščin javnih uslužbencev, njihovem razvoju in usposobljenosti ter k oblikovanju sodobnega in učinkovitega sistema upravljanja s kadrovskimi viri v državni upravi.).

2. Prenova selekcijskih postopkov oziroma postopkov zaposlovanja

Vsebinska nadgradnja postopka javnega natečaja: centralizacija prve faze izbirnega postopka javnega natečaja preko centra za kadre kot enotne vstopne točke in vključitev kompetenčnega modela oziroma presoje ustreznih osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela v natečajni postopek z namenom zaposlovanja strokovno najbolj kompetentnih kandidatov. Javne natečaje center za kadre objavlja najmanj enkrat mesečno, in sicer za vse organe hkrati. Po tem, ko se preveri izpolnjevanje pogojev kandidatov, se v prvi fazi izbirnega postopka preverijo splošna strokovna usposobljenost (osnovno poznavanje državne ureditve in ureditve lokalne samouprave Republike Slovenije) in temeljne osebne sposobnosti ter veščine za opravljanje dela. Na ta način se zagotovijo enaki vstopni pogoji za vse, saj kasneje lahko javni uslužbenci prehajajo iz organa v organ. Center za kadre posreduje organu seznam strokovno usposobljenih kandidatov, ta pa izvede drugi del izbirnega postopka. Če prvo uvrščeni kandidat zavrne sklenitev pogodbe, se ta lahko sklene z naslednjim po vrsti.  

Izbirni postopki bodo podprti z ustreznimi digitalnimi rešitvami, in sicer tako, da bo med drugim omogočena poenotena prijava kandidatov preko portala E-uprava. Informacijska podpora bo olajšala pregledovanje vlog kandidatov v smislu izpolnjevanja natečajnih pogojev.

3. Uradniki na položaju

K ureditvi položaja najvišjih uradnikov v državni upravi se pristopa z zavedanjem, da je eden izmed ključnih elementov, ki v okviru strokovne neodvisnosti zagotavlja relativno samostojnost uradnika, stabilnost njegovega uslužbenskega razmerja (npr. zagotovitev ustreznega delovnega mesta po prenehanju položaja oziroma zvišanje odpravnine v primeru prenehanja delovnega razmerja; ureditev instituta vršilca dolžnosti, tako, da bi bila – v nasprotju z dosedanjo prakso – čim hitrejša objava posebnega javnega natečaja v interesu funkcionarjev, hkrati pa bi se zagotovila enakopravna obravnava vseh potencialnih kandidatov, čemur bi lahko sledilo več prijav na posebne javne natečaje in s tem kvalitetnejša izbira ipd.).

4. Štipendiranje

Pravno podlago za štipendiranje že daje VII. poglavje Zakona o javnih uslužbencih, potreben pa je sprejem ukrepov za oživitev podeljevanj kadrovskih štipendij in prilagoditev obstoječih podzakonskih predpisov.

5. Poenotenje varstva pravic javnih uslužbencev

Ker v okviru delodajalca Republike Slovenije deluje več komisij za pritožbe iz delovnega razmerja, se v smislu racionalizacije in zagotavljanja enotne poti uveljavljanja pravnega varstva in enotne uporabe prava v vseh organih istega delodajalca vzpostavlja enotna komisija za pritožbe za organe državne uprave, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti ter tudi za druge državne organe, če se komisija za pritožbe ne organizira pri teh državnih organih.

6. Uvedba državnega izpita iz javne uprave

Ponovno se uvaja strokovni izpit iz javne uprave. Državni izpit iz javne uprave bo moral opraviti uradnik najpozneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, sicer mu preneha delovno razmerje.

7. Uvedba obvezne napotitve javnih uslužbencev na usposabljanja

Novost predstavlja uvedba obvezne napotitve javnih uslužbencev na usposabljanja najmanj 2 krat letno oziroma ureditev usposabljanj in izpopolnjevanj javnih uslužbencev v smislu konstantne nadgradnje strokovnosti javnih uslužbencev ter posledično povečanje kakovosti storitev javne uprave

8. Pripravništvo

Pri izvajanju pripravništva se je v praksi pokazalo, da je dosedanja ureditev, v skladu s katero se volontersko pripravništvo opravlja zunaj delovnega razmerja, volonter pa nima pravice do plače, neustrezna. S tem se prispeva k aktivni politiki zaposlovanja mladih in izboljšuje zaposlitvene pogoje mladih.

9. Premestitev strokovno-tehničnih uslužbencev na uradniška delovna mesta

Na prosto uradniško delovno mesto se bo v času od sprožitve natečajnega postopka do dneva nastopa dela uradnika lahko začasno premestilo strokovno-tehničnega uslužbenca, ki izpolnjuje vse pogoje za uradniško delovno mesto in ga je sposoben opravljati ter je to potrebno zaradi nemotenega poteka dela v organu. 

10. Opravljanje dejavnosti

Spremeni se 100. člen veljavnega Zakona o javnih uslužbencih, ki ureja opravljanje dejavnosti in konflikt interesov. Predlog spremenjenega člena na novo tudi za strokovno-tehnične uslužbence določa, da ne smejo opravljati nekaterih dejavnosti.

11. Prenova kariernega sistema

Hkrati s prenovo selekcijskih postopkov oziroma postopkov zaposlovanja se vzpostavijo pravne podlage za uvedbo obveznega obdobnega usposabljanja javnih uslužbencev. Predvidene spremembe v okviru prenove plačnega sistema zahtevajo, da se v ZJU na novo uredi tudi sistem napredovanj javnih uslužbencev v nazive.

  Ob hkratni uporabi orodja IS MUZA in razvojnih pogovorov bo z navedeno prenovo kariernega sistema precej več možnosti tudi za oživitev internega trga dela oziroma mobilnosti v okviru državne uprave.