Napoved Javnega poziva za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa v obliki javnih demo lesenih objektov

Ljubljana, 26. 9. 2023 – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport nam je posredovalo obvestilo, da bo predvidoma v prvih dneh oktobra 2023 objavljen Javni poziv za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa v obliki javnih demo lesenih objektov, kot so javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi ter mladinski centri, katerih lastniki so le osebe javnega prava. Rok za prijavo bo znašal tri tedne od dneva objave javnega poziva. Minimalni znesek sofinanciranja v višini 100% bo 100.000,00€.

Namen javnega poziva bo zbiranje potencialnih projektov, to je gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.  Zadevna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa, kar je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (New European Bauhaus).

Predmet javnega poziva bodo idejni projekti v fazi ideje , kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ali že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje. Za promocijo javnih demo lesenih objektov za različne namene so primerni javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi ter mladinski centri, katerih lastniki so le osebe javnega prava.
Prispeli idejni projekti se bodo presojali tudi glede vpliva na dvig prepoznavnosti pozitivnih učinkov gradnje z lesom ter vgradnjo izdelkov in storitev na osnovi lokalnih materialov in znanja (več o tem je določeno v merilih za izbor potencialnih projektov v nadaljevanju).

Minimalni vstopni pogoji za obravnavo prispelega idejnega projekta bo izkazana uporaba oziroma vgradnja delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah v obsegu najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), na kar primarno napotuje 15. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju Uredba o ZJN), in da je delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu v obsegu najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), na kar primarno napotuje 29. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZJN.

Na javni poziv se bodo lahko prijavili samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi  ter ostale osebe javnega prava. Če zakon izrecno ne določa, da je prijavitelj oseba javnega prava, se upošteva zakonodajalčev ustanovni namen glede tega. V kolikor še vedno obstaja dvom ali je prijavitelj oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava, se upoštevajo okoliščine, ki izkazujejo uresničevanje javnega interesa, ali je prijavitelj podvržen javnemu nadzoru, torej ali je prijavitelj v večji meri kot običajne osebe zasebnega prava podrejen javnemu pravu, ali je prijavitelj javno financiran, je članstvo v njem obvezno za opravljanje dejavnosti članov, ali lahko prijavitelj predpisuje obvezne prispevke članom in podobno.

Upravičeni stroški:

  • stroški izdelave projektne in druge dokumentacije po 39. členu Gradbenega zakona (GZ-1);
  • stroški pripravljalnih del ter stroški gradnje;
  • informiranje in obveščanje javnosti (do največ 10.000,00 EUR).

Davek na dodano vrednost (DDV) ne bo upravičen strošek.

Obdobje upravičenosti stroškov bo od 26.1.2023 do 4.12.2023.

* * *