Najava objave Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Ljubljana, 12. 2. 2024 – Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo najavo Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2024, 2025 in 2026 (v nadaljevanju: Javni razpis) ki se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 23 milijonov evrov (evropska sredstva + sredstva državnega proračuna, v razmerju 85:15 odstotkov).

Predmet Javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacij celovitih energetskih prenov stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin.

Gre za podporo izvedbi dveh ukrepov, in sicer:

  • ukrepa energetske prenove stavb (tudi javnih) z upoštevanjem trajnostne gradnje in naprednim upravljanjem sistemov stavb ter
  • ukrepa spodbujanja priprave projektov za energetsko prenovo stavb.

Podpora se zagotavlja s sredstvi Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru  Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, prednostne naloge 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RSO 2.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov«.

V okviru Javnega razpisa se nepovratna sredstva dodeljujejo za sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb, kar pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na toplotnem ovoju stavbe (fasada, streha, tla) in/ali tehničnih stavbnih sistemih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) tako, da so dosežene zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Objava Javnega razpisa je predvidena v prvi polovica leta 2024.

***