Najava javnega razpisa za izbor projektov na področju kulture

Ljubljana, 30. 4. 2024 – Ministrstvo za kulturo je na spletni strani objavilo novico o najavi Javnega razpisa za izbor projektov »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – VZHODNA KOHEZIJSKA REGIJA”, in sicer objava je predvidena v začetku junija 2024. Skupna razpoložljiva sredstva tega razpisa so v višini 16.240.766,88 evra.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v izključni lasti občin na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki poleg investicije v obnovo kulturnega spomenika vključujejo tudi aktivnosti za spodbujanje in oplemenitenje (kulturnega) turizma ter aktivnosti za spodbujanje dostopnosti do dediščine za vse državljane in obiskovalce.

Namen razpisa je spodbujanje manjših projektov v obnovo, ohranjanje in oživljanje kulturnih spomenikov v izključni lasti občin z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj.

Upravičenci do sredstev razpisa so občine iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki so izključne lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa in nastopajo kot investitorji.

Upravičeni stroški sofinanciranja so:

  • stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, restavriranje, opremo, računalniško, digitalno in IT opremo),
  • stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz,
  • stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov. 

Ocenjena vrednost projekta je lahko od 500.000 evrov do 1.000.000 evrov brez DDV.

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva) oziroma največ 1.000.000,00 evrov brez DDV. 

Rok za dokončanje projektov bo najpozneje do 31. oktobra 2028. 

***