Najava Javnega razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028

Ljubljana, 2. 2. 2024 – Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo najavo Javnega razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2024-2028, ki se bo izvedel v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Skupna višina vseh razpoložljivih sredstev je 48.235.294,12 evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov izvedbe infrastrukturnih oziroma organizacijskih ukrepov trajnostne mobilnosti, načrtovanih v občinskih celostnih prometnih strategijah (CPS oz. OCPS). Gre za podporo izvedbi ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti na lokalni ravni, ki se zagotavlja s sredstvi Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in čezmejno mobilnostjo«.

V okviru javnega razpisa se nepovratna sredstva dodeljujejo za sofinanciranje investicij v okviru naslednjih upravičenih namenov:

 • celovita preureditev ulic in cest skladno z načeli trajnostne mobilnosti,
 • ureditev namenskih površin za javni potniški promet (JPP),
 • infrastruktura za pešce,
 • infrastruktura za kolesarje in
 • digitalizacija za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Vlagatelji:

 • skupina A – občine, ki imajo izdelano celostno prometno strategijo (CPS), ki je sprejeta pred uveljavitvijo ZCPN
 • skupina B – občine, ki imajo izdelano občinsko celostno prometno strategijo (OCPS), ki je sprejeta po uveljavitvi ZCPN

V okviru javnega razpisa so upravičeni stroški:

 • gradnja;
 • oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
 • investicije v neopredmetena sredstva;
 • stroški informiranja in komuniciranja za potrebe obveščanja in komuniciranja z javnostmi (do največ deset odstotkov priznanih upravičenih stroškov operacije);
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev: gradbeni nadzor in inženiring, projektna in investicijska dokumentacije (razen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP));
 • davek na dodano vrednost (v višini neodbitnega deleža).

Objava javnega razpisa je predvidena v marcu oziroma aprilu 2024.