Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 v javni obravnavi

Ljubljana, 27. 5. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili objavo predloga Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (v nadaljevanju: Program), katerega je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Gre za strateški dokument, katerega vsebina je opredeljena v Zakonu o športu (ZŠPo-1) in med drugim določa javni interes na področju športa ter cilje in prednostne naloge športne politike.

V Programu se za izvajanje javnega interesa v športu določijo naloge nacionalnega in lokalnega pomena.

Ukrepi programa so predstavljeni po sedmih sklopih, in sicer:

1. športni programi (vsebinska osnova športa),

2. investicije v športne objekte in površine za šport v naravi,

3. razvojne, strokovne in raziskovalne dejavnosti v športu,

4. organiziranost v športu,

5. športne prireditve in promocija športa,

6. družbena in okoljska odgovornost v športu,

7. podporni mehanizmi v športu.

V okviru investicij v športno infrastrukturo se s Programom ministrstvu, pristojnim za šport, nalaga vzpostavitev mreže »javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki obsega obstoječe javne športne objekte in površine za šport v naravi ter merila za načrtovanje novih in za posodobitev obstoječih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zagotavljala ustrezno regionalno razpršenost in bodo dostopna vsem prebivalcem Republike Slovenije. Mrežo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na lokalni ravni določi lokalna skupnost.«

Med ukrepi sklopa »družbena in okoljska odgovornost v športu« se med drugim naslavlja tudi vprašanje varnosti na športnih prireditvah.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 21. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.