NA VLADNIH ODBORIH TUDI O NOVELI ZIPRS2324

Ljubljana, 7. 6. 2023 – Na sejah vladnih odborov, ki so potekali 6. 6. 2023, je Vlada RS med drugim sprejela mnenje o zahtevi državnega sveta za ponovno odločanje o noveli zakona o izvrševanju proračunov in Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2023.


Zahteva Državnega sveta RS za ponovno odločanje o noveli zakona o izvrševanju proračunov
Vlada RS je na seji odbora za gospodarstvo sprejela mnenje o zahtevi DS RS za ponovno odločanje DZ RS o noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024. Vlada RS predlaga DZ RS, da znova podpre novelo zakona.

Vlada RS meni, da je sprejeti rebalans proračuna za leto 2023 kljub očitkom državnega sveta usmerjen k podpori gospodarstvu in pomoči državljanom. Ker so razmere na trgu energentov zdaj bistveno manj nepredvidljive, kot so bile pri pripravi sprememb proračuna za leto 2023, je rezervo za ta namen v rebalansu proračuna prilagodila dejanskim razmeram na trgu. Raven izdatkov za investicije in investicijske transfere pa ohranja v enaki višini, kot je bilo načrtovano v spremembah poračuna za leto 2023.

Vlada RS zavrača trditve, da reprezentativnih združenj občin ne obravnava kot enakovrednih partnerjev. Pravi, da dogovori o višini povprečnine sodijo med njene prioritete, da želi skleniti dogovor, vendar kljub temu pri tem nosi odgovornost za vzdržnost javnih financ. Doseči mora tak dogovor, ki bo tudi v prihodnjih letih vzdržen za javne finance tako na državni kot na lokalni ravni. Leta 2024 bodo namreč znova veljala fiskalna pravila.

Vlada RS je v mnenju zapisala, da lahko občine na podlagi veljavnih predpisov že prejmejo dodatna sredstva iz državnega proračuna na neposreden ali posreden način. Dodajajo, da je Vlada RS pri sklepanju dogovora o višini povprečnine že upoštevala dvig plač, dogovorjen oktobra lani in inflacijo v višini 8,1 odstotka. V rebalansu so med drugim zagotovljena tudi sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki bodo letos višja kot lani, ter sofinanciranje programov in investicij na lokalni ravni. Na odhodke občin naj bi po njenem mnenju pozitivno vplivala tudi določitev najvišje drobnoprodajne cene zemeljskega plina in elektrike.

Vlada RS torej meni, da sprejeti rebalans proračuna za leto 2023 omogoča ustrezno financiranje vseh področij, ki so v predlogu odložilnega veta izpostavljena, seveda ob hkratni skrbi za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto 2023
Vlada RS je na odboru sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2023, ki ga je nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada obravnaval na 14. redni seji dne 2. marca 2023.

Poslovni in finančni načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2023 predvideva, da bo Eko sklad za dejavnost ugodnega kreditiranja naložb na področju varstva okolja v letu 2023 zagotovil predvidoma do 50 milijonov EUR kreditnih sredstev.

Na podlagi zakona o učinkoviti rabi energije bo Eko sklad tudi v letu 2023 nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za program izboljšanja energetske učinkovitosti. Sklad ocenjuje, da bo na podlagi zakona o učinkoviti rabi energije zbranih 39,5 milijonov evrov, zato naj bi bilo v ta namen zagotovljenih:

  • 25,3 milijonov evrov novo razpisanih sredstev,
  • 10 milijonov evrov za izplačilo že prejetih vlog na javnem pozivu SUB 74,
  • 3,95 milijonov evrov za financiranje programa Borzen, stroške Eko sklada, subvencioniranje obrestne mere in svetovalcev ENSVET.

Eko sklad bo tudi v letu 2023 nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, s katerimi bo zagotovljenih 161,65 milijonov evrov. Od tega bo za nove ukrepe namenjenih:

  • do 24 milijonov evrov za spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah,
  • 15 milijonov evrov za spodbude občanom za naložbe v obnovljive vire energije (OVE) in učinkovito rabo energije (URE),
  • 3 milijone evrov za spodbude za skoraj ničenergijske stavbe,
  • 10 milijonov evrov dodatnih sredstev za nakup vozil za izvajanje potniškega prometa,
  • 6 milijonov evrov za nakup električnih vozil za fizične osebe.

Eko sklad bo na podlagi sprejetega načrta v letu 2023 ponovno izvedel tudi javne razpise za sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij v skupni višini do 970.141,75 evrov.

Vlada RS je ob tem odločila tudi, da se določi delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2023 v višini 1.800.000 evrov, ki je prihodek Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti.

* * *