Na seji Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja o popoplavni sanaciji in možnostih boljšega sodelovanja v prihodnje

Ljubljana, 29. 4. 2024 – Sedmo srečanje Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolje je potekalo pod okriljem Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), na dnevnem redu pa je bila predstavitev popoplavne sanacije in razprava o možnostih izboljšanja sodelovanja.

Uvodoma je državna sekretarka dr. Lidija Kegljevič Zagorc predstavila dosedanje aktivnosti na področju popoplavne sanacije ter posebej izpostavila koncept celovitega pristopa pri delu na vodotokih in zavzemanje ministrstva za udejanjanje na naravi temelječih rešitev. Vrednost sanacijskega programa, ki bo zagotavljal trajne in na podnebne spremembe odporne rešitve, je 1,3 milijarde evrov.

V nadaljevanju je direktorica Direkcije za vode mag. Neža Kodre  podrobneje predstavila potek popoplavne obnove, posamezne korake in vključevanje občin v izvajanje vzdrževanja in pripravo sanacijskega programa. V preteklih mesecih je bilo opravljenih 16 terenskih obiskov, v vzpostavljen pa je bil tudi spletni pregledovalnik delovišč, ki se je izkazal kot uporabno orodje in bo tudi v bodoče zagotavljal pregled nad delom direkcije.

Ministrstvo in direkcija za vode pripravljata sistemsko povezane ukrepe za vzpostavitev večje poplavne odpornosti. Gre za celovit pristop na ravni porečij, kjer je pozornost namenjena sinergijam med urejanjem vodotokov in ščitenjem narave, zasleduje se stroškovna in okoljska učinkovitosti, končni cilj pa je zmanjšanje poplavne ogroženosti in izboljšanje stanja vodotokov.

Sodelujoči v svetu so izpostavili nujnost okrepitve dialoga med vsemi vpletenimi, s ciljem najti rešitve, , ki bodo ščitile tako vodotoke, kmetijske površine kot naravo. Pomemben izziv predstavljajo hudourniška zaledja, ki jim je potrebno nameniti več pozornosti in od pristojnih zahtevati, da poskrbijo za odvečen material in naplavine. Prav tako pa nevladniki pričakujejo več odprtega dialoga med vsemi deležniki in izdatnejšo komunikacijo z javnostmi. Prisotni so se namreč strinjali, da večina nasprotovanj posameznim rešitvam izhaja iz preslabe obveščenosti in preslabega poznavanja celovitosti problematike.