Na predlog novele ZOFVI prispelo veliko pripomb

Ljubljana, 6. 6. 2024 – Na predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: Zakon), ki je bil v javni obravnavi do konca maja, je po navedbah Ministrstva za vzgojo in izobraževanje prispelo približno 40 pripomb. Pripombe je posredovalo tudi Združenje občin Slovenije. Ministrstvo bo pripombe preučilo, posodobilo predlog Zakona in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.

S predlogom novele Zakona bi bilo uvedenih nekaj pomembnih novosti. Tako je na primer v predšolski vzgoji zaradi zagotavljanja kakovosti določeno najvišje število oddelkov, ki jih lahko ima javni vrtec. Ta lahko deluje z največ 45 oddelki, hkrati pa je določena tudi obvezna ustanovitev vrtca z desetimi oddelki.

Ključne novosti predlog Zakona predvideva pri postopku imenovanja ravnateljev javnega vrtca oziroma šole. Spremenjen 53. člen določa pogoje za imenovanje in še bolj jasno kot do sedaj določa, da se kot ustrezne petletne delovne izkušnje štejejo le izkušnje pridobljene v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Po novem se namesto mnenja resornega ministra uvaja institut soglasja in s tem tudi enofazni postopek imenovanja ravnatelja. Tako bo svet zavoda izbral ravnatelja, ga tudi imenoval in obrazložen sklep o imenovanju posredoval v soglasje ministru. V sklepu bo določen tudi dan začetka mandata.

Po dosedanjem postopku je svet zavoda izbral kandidata in zaprosil za mnenje ministra, po pridobljenem mnenju oziroma izteku roka za podajo mnenja, pa je izbranega kandidata tudi imenoval. Zaradi dvofaznega postopka, ko je svet zavoda najprej izbral kandidata, potem pa ga je po pridobljenem mnenju še imenoval, se je povečalo tveganje za morebitna koruptivna ravnanja v vmesnem obdobju, na kar je opozarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

Da bi se preprečil političen vpliv ministra na izbiro najustreznejšega kandidata za ravnatelja, bo zakon določil primere, v katerih minister zavrne soglasje k imenovanju ravnatelja. Gre za primere, ko kandidat ne izpolnjuje formalnih pogojev za imenovanje, pa ga svet zavoda ni izločil iz nadaljnjih postopkov, za primere, ko je že šolska inšpekcija ugotovila nepravilnosti v postopku imenovanja ravnatelja in naložila svetu zavoda, da ugotovljene nepravilnosti odpravi, pa svet tega ni storil, piše v obrazložitvi predloga novele.

Zaradi uvedbe prenovljenega koncepta razširjenega programa v osnovnošolsko izobraževanje, ki je zakonsko podlago dobil z novelo zakona o osnovni šoli, v povezani zakonodaji oz. noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po novem razširjeni program nima več delitve na elemente razširjenega programa, to je podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. Temu je treba prilagoditi člen, ki določa financiranje navedenih elementov. S predlagano spremembo se vzpostavlja pravna podlaga za financiranje razširjenega programa, ki zajema vse elemente novega razširjenega programa.

Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje posredovalo pripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.


Najprej opozarjamo na sam način priprave predloga novele Zakona, ki posega v delo občin, v njihovo avtonomijo, zato bi pričakovali predhoden sklic sestanka in razpravo o predlogih sprememb.


Na ZOS odločno nasprotujemo predlogu, da lahko javni vrtec deluje z največ 45 oddelki. Predlagamo, da se ohrani dosedanja ureditev in da je odločitev o tem koliko oddelkov bo imel javni vrtec prepuščeno v odločitev občini. Namreč, ureditve so različne in v praksi ni težav, zato ne vidimo potrebe po zaostrovanju tega normativa.


S 34. členom se Zakonu o vrtcih dodaja novi 127.a člen, ki bo določal financiranje osnovnih šol s prilagojenim programom in tudi glasbenih šol. Menimo da gre za novo finančno obremenitev občinskih proračunov zato predlagamo ali črtanje tega člena ali pa jasno zagotovitev finančnih sredstev v okviru povprečnine.

***