NA MVI O PREDLOGU NOVELE PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE

Ljubljana, 14. 7. 2023 – Včeraj, 13. 7. 2023, je na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje potekal delovni sestanek, katerega tema je bil predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Sestanka se je udeležila tudi predsednica Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti Nataša Rupnik.


Sestanek je vodila vodja Sektorja za predšolsko vzgojo Vida Starič-Holobar, ki je uvodoma povedala, da se vlada zaveda pomena predšolske vzgoje in si je ob nastopu zadala nalogo, da je treba na tem področju izvesti določene spremembe, do katerih pa je treba priti premišljeno in brez hitenja. Zavedajo se, da je ena izmed bolj perečih težav področja kadrovska problematike –  odliv kadra iz vrtcev zaradi plač, slabi pogoji dela, starejša starostna struktura zaposlenih, izgorelost in posledično velika bolniška odsotnost. Prav tako je vedno več otrok posebnimi potrebami, kar kliče po tem, da je treba sistem posodobiti.

ZOS je v okviru javne obravnave na ministrstvo posredovalo pripombe, katere je Nataša Rupnik tudi predstavila. Pozdravila je spremembo 24. člena pravilnika, ki bo po novem določal, da se bodo lahko oddelki oblikovali do 31. oktobra tekočega leta za celo šolsko leto in ne več do začetka šolskega leta. V razpravi o vzgojitelju za zgodnjo obravnavo je izpostavila je, da je treba jasno določiti normativ glede dodatnega delavca z otrokom, ki pa ne more biti določeno na število oddelkov, ampak na število dodatne pomoči otroku. Vsi otroci v oddelku namreč niso otroci s posebnimi potrebami, prav tako pa je stanje po občinah različno.

Opozorila pa je tudi na problematično črtanje določil šestega in sedmega odstavka sedaj veljavnega 25. člena pravilnika, ki sta omogočala povečanje normativa vključenih otrok v oddelek. ZOS je že v posredovanih pripombah predlagal, da se v predlog Pravilnika vnese nov člen, ki bo določal, da lahko lokalna skupnost v sodelovanju z vrtcem, v primeru nezadostnega števila mest v javnih vrtcih, pri oblikovanju oddelkov ne upošteva pogoja glede števila otrok izven starostnega razpona enega leta oziroma starostnega obdobja za oblikovanje homogenih in kombiniranih oddelkov, in sicer z namenom da se zagotovi polna zasedenost oddelkov. Namreč nedopustno je, da občine plačujejo prazna mesta v oddelkih, hkrati pa zavračajo otroke.

Del razprave je bil namenjen tudi Zakonu o vrtcih. Gospa Starič-Holobar je povedala, da se bo do septembra sestala delovna skupina za pripravo sprememb zakona in pričela z intenzivnim delom. ZOS je v delovno skupino že imenoval svoji predstavnici.

* * *