Koeficient razvitosti občin za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 4. 1. 2024 – S strani Ministrstva za finance smo prejeli obvestilo o objavi koeficientov razvitosti občin, na podlagi katerih je razviden tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24. člen ZFO-1).

člen Zakona o financiranju občin določa, da razvitost občin, kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada RS z uredbo. Vlada RS je na 85. redni seji, dne 21. 12. 2023, sprejela Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025 in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 132/2023.

Na podlagi navedene uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti občin, ki veljajo za leti 2024 in 2025.

* * *