Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+

Ljubljana, 2. 4. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 27/2024 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Javni razpis se delno financira iz Evropskega socialnega sklada plus in se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.8 »Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine (ESS+)«

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov  socialne aktivacije+ (v nadaljevanju: SA+), v okviru katerih se bodo izvajali programi SA+, ki bodo s svojim celostnim pristopom prispevali k izboljšanju socialne vključenosti socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin (v nadaljevanju: udeleženci) in k povečanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

Predvideva se sofinanciranje 30 projektov, in sicer predvidoma:

  • 19 projektov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS),
  • 11 projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS).

Javni razpis zasleduje doseganje naslednjih specifičnih ciljev:

  • zagotavljanje dostopnih, raznolikih in kakovostnih programov SA+, ki udeležencem zagotavljajo:
  • razvoj socialnih kompetenc, 
  • dvig funkcionalnih kompetenc za aktivno reševanje socialnih problematik, 
  • dvig motivacije in opolnomočenje za vstop na trg dela, 
  • dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc, tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela. 
  • okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženci, kot npr. pristojnega centra za socialno delo, Zavoda RS za zaposlovanje, nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov, z namenom čim širšega prepoznavanja problematike udeležencev ter iskanja možnosti za njihovo vključevanje v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.

Rok za oddajo vlog je 6. 5. 2024.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji informativne delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni predvidoma 5 dni pred izvedbo delavnice, in sicer na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-socialne-aktivacije-2/

Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo izključno po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si,s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije+« (za Andrejo Mrežar). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati najkasneje do 26. 4. 2024, zadnji odgovori bodo objavljeni najkasneje do 30. 4. 2024.