Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024

Ljubljana, 15. 4. 2024 – Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma je v Uradnem listu RS, št. 32/2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024, v okviru katerega je na voljo 1.200.000,00 evrov.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe, vključujočega turizma ter trajnostne in digitalne preobrazbe slovenskega turizma. Upravičenci bodo morali v okviru cilja javnega razpisa izvesti vsaj eno aktivnost, ki bo vključevala elemente vključujočega turizma – turizma za vse, v upravičenem obdobju trajanja javnega razpisa, od 1. 1. 2024 do vključno 15. 10. 2024, ter priložiti ustrezna dokazila. Vključujoči turizem pomeni turizem za vse, ki vključuje čim več različnih skupin obiskovalcev, ki imajo različne vrste omejitev dostopnosti oziroma različne zahteve glede mobilnosti (kot na primer obiskovalci z različnimi zdravstvenimi ovirami, potrebami ali zdravstvenimi zahtevami, starejši obiskovalci, obiskovalci z otroki …).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe in ostalih aktivnosti vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2024, za učinkovitejši nastop na ciljnih trgih, in sicer:

  • aktivnosti oglaševanja vodilnih destinacij v »off-line« in »on-line« medijih,
  • upravljanje digitalnih komunikacijskih kanalov ter priprava vsebin oziroma produktov za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup,
  • razvoj, izvedba in implementacija sodobnih tehnoloških rešitev ali nadgradnja obstoječih tehnoloških rešitev,
  • priprava, organizacija in izvedba študijskih potovanj,
  • priprava, oblikovanje in izvedba projektov z vplivneži,
  • priprava, organizacija in izvedba izobraževanj s področja razvoja in promocije turizma za ponudnike v vodilni destinaciji.

Leto 2024 bo v znamenju umetnosti in kulture, saj je krovna tematika posvečena prav tej temi, zato je zaželeno, da tudi destinacije pri promocijskih aktivnostih (na primer pri foto gradivu, oglasih, video gradivu …) vključujejo temo umetnosti in kulture v sklopu turističnega produkta Mesta & kultura (Muzeji in galerije; Gradovi in spomeniki; Umetniška prizorišča; Mestni sprehodi in vodenja; Urbani in nišni festivali; Kreativna in družabna središča; Kreativne delavnice; Etnološke, tradicionalne in zabavne prireditve; Mednarodne kulturne poti; Kulturna krajina).

Upravičenci do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij podporo (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne organizacije, ki delujejo na področju turizma.

Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor se na javni razpis prijavi več organizacij iz iste vodilne destinacije, ki bodo vsebovale podporo istih (lokalnih) destinacijskih organizacij oziroma občin (ene ali več), se bo upoštevala samo vloga prijavitelja, ki bo prva oddana, skladno z določili poglavja, ki določa način oddaje vlog po tem javnem razpisu.

Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme de minimis pomoči »Program ukrepov MGTŠ za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti v obdobju 2024–2030 – de minimis« (št. sheme: M001-2632616-2024).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 300.000 evrov v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer:

  • 8. 5. 2024, do 24. ure;
  • 14. 6. 2024, do 24. ure.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavila javno informacijo in ukinila preostali rok oddaje vlog.

STO bo organizirala informativni dan za prijavitelje, termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.   

Prav tako pa bod potencialni prijavitelji o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-razpisi.