Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi

Ljubljana, 20. 11. 2023 – V Uradnem listu RS, št. 116/2023, ki je izšel 17. 11. 2023, je objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis), ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 165.000 EUR.

Namen javnega razpisa je s finančno podporo krepiti izvajanje javnih kulturnih projektov na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine.

Cilj javnega razpisa so spodbujati:

  • varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;
  • zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;
  • zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine;
  • zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Javni razpis se nanaša na projekte zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, ki prispevajo k varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: nesnovna dediščina), in ki:

  • podpirajo dejavnosti nosilcev nesnovne dediščine in/ali mreženje nosilcev,
  • širijo znanja in spretnosti nosilcev pri varovanju in oživljanju nesnovne dediščine, to je praks, predstavitev, izrazov, znanj in veščin nesnovne dediščine, predvsem z njihovim prenosom na mlade,
  • razvijajo zavest o nesnovni in z njo povezani snovni dediščini v javnosti,
  • sodelujejo v mednarodni dejavnosti na področju nesnovne dediščine,
  • izdajajo priročnike, vodiče, primere dobrih praks in sorodno gradivo kot podporo dejavnostim iz zgornjih alinej.

V sofinanciranje bodo lahko sprejeti projekti tistih prijaviteljev, ki bodo dosegli vsaj 50 točk pri oceni kakovosti in uspešnosti projekta prijavitelja (točka 6.1).

Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje do porabe razpisanih sredstev.

Višina sredstev, odobrenih za sofinanciranje posameznega projekta, bo določena ob  upoštevanju njegove ocene (števila doseženih točk), višine upravičenih stroškov, višine zaprošenih ter razpoložljivih sredstev, namenjenih izvedbi tega razpisa.

Projekt se lahko (so)financira do 85% vrednosti upravičenih stroškov. Višina sredstev za posamezen projekt je omejena na največ 25.000 EUR.

Rok za prijavo na razpis je 18. 12. 2023

Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na gospoda Zorana Pistotnika, in sicer mu pišete na gp.mk@gov.si ali na zoran.pistotnik@gov.si.