Javni razpis  za finančni produkt – lokalno komunalna podjetja

Ljubljana, 25. 3. 2024 – V Uradnem listu RS, št. 24/2024, ki je izšel 22. 3. 2024, je objavljen Javni razpis  za finančni produkt – lokalno komunalna podjetja (v nadaljevanju: Javni razpis), katerega je pripravil Slovenski regionalno razvojni sklad (SSKJ). Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 5.000.000 € posojil SSKJ.

Namen Javnega razpisa je sofinanciranje projektov na področju izvajanja dejavnosti javnih gospodarskih služb, kot npr. komunalnih storitev, področju urejanja voda in varovanja okolja, vzdrževanja cest ipd. na območju RS.

Cilji Javnega razpisa je izboljšanje komunalne, okoljske idr. javne infrastrukture na področju izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Prednost bo dana vlagateljem s projekti, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb ter zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del EPO. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Rok za oddajo vloge je od 8. 4. 2024 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur, in sicer v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.