Javni poziv za sofinanciranje vzorčnih projektov rabe lesa v gradnji

Ljubljana, 11. 6. 2024 – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo Javni poziv za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa v obliki javnih demo lesenih objektov, kot so javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi, mladinski centri in drugi podobni objekti, katerih lastniki so le osebe javnega prava. Višina predvidenih sredstev znaša 600.000,00 EUR.

Namen javnega poziva je zbiranje potencialnih projektov, to je gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.

Na poziv se lahko prijavi projekte vse od idejne faze naprej, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, pa vse do deloma že izvedenih projektov. Projekti ob prijavi še ne smejo biti zaključeni.

 

Na javni poziv se lahko prijavijo samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi  ter ostale osebe javnega prava. Če zakon, ki ureja status osebe javnega prava, izrecno ne določa, da je prijavitelj oseba javnega prava, se upošteva zakonodajalčev ustanovni namen glede tega. V kolikor še vedno obstaja dvom ali je prijavitelj oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava, se upoštevajo okoliščine, ki izkazujejo uresničevanje javnega interesa, ali je prijavitelj podvržen javnemu nadzoru, torej ali je prijavitelj v večji meri kot običajne osebe zasebnega prava podrejen javnemu pravu, ali je prijavitelj javno financiran, je članstvo v njem obvezno za opravljanje dejavnosti članov, ali lahko prijavitelj predpisuje obvezne prispevke članom in podobno.

 

Sofinanciranje je do 70% upravičenih stroškov. Minimalni znesek sofinanciranja znaša 100.000,00 EUR, najvišji znesek sofinanciranja pa 200.000,00 EUR.

 

Upravičeni stroški na Javnem pozivu so:

  • stroški izdelave projektne in druge dokumentacije po 39. členu Gradbenega zakona (GZ-1);
  • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje);
  • informiranje in obveščanje javnosti (do največ 10.000,00 EUR).

Obdobje upravičenosti stroškov je od 7. 3. 2024 do 22. 11. 2024.

***