Državni svetniki obravnavali zaključke posvetov o dolgotrajni oskrbi in o ustanavljanju pokrajin

Ljubljana, 13. 6. 2024Državni svetniki so na 18. redni seji, ki je potekala 12. 6. 2024, med drugim na naslove pristojnih ministrstev naslovili več vprašanj in pobud ter obravnavali zaključke posvetov, ki so se odvili pod okriljem Državnega svet RS –  Posvet o dolgotrajni oskrbi, Posvet Ustanavljanje pokrajin.

Predlog Sklepa k Zaključkom Posveta o dolgotrajni oskrbi – Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci

Državni svet RS je obravnaval Zaključke Posveta o dolgotrajni oskrbi – Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci in sprejel sklep, in predlagal, da Vlada RS in pristojna ministrstva preučijo zaključke ter na podlagi drugega odstavka 97. člena Poslovnika Državnega sveta ter prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem nanje podajo pojasnila v roku 30 dni. 

Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Ustanavljanje pokrajin

Državni svet RS je obravnaval Zaključke posveta Ustanavljanje pokrajin in sprejel sklep, v katerem predlaga, da Vlada RS preuči zaključke ter na podlagi drugega odstavka 97. člena Poslovnika Državnega sveta ter prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu nanje poda pojasnila v roku 30 dni. 

Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov:

  • Državni svet RS je podprl vprašanje naslovljeno na Vlado RS v zvezi z zagotovitvijo ustavno skladnega financiranja občin, in sicer: »Kdaj bo Vlada Republike Slovenije pristopila k spremembi Zakona o financiranju občin in ga uskladila s 140. členom Ustave Republike Slovenije, ki določa, da lahko država z zakonom prenese na občine opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva?«.
  • Državni svet RS je podprl pobudo naslovljeno na Vlado RS glede olajšave za investiranje v vozila za prevoz oseb, in sicer: »Z namenom zagotavljanja stroškovne optimizacije izvajanja prevozov oseb v lokalnih skupnostih naj se v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) med olajšave za investiranje v primeru nakupa vozil vključi tudi nakup vozil, ki se po Zakonu o motornih vozilih (ZMV-1) razvrščajo med osebna vozila, služijo pa opravljanju dejavnosti za prevoz, ob tem da ustrezajo najmanj emisijskim zahtevam EURO VI«.
  • Državni svet RS je podprl pobudo naslovljeno na Ministrstvo za notranje zadeve ter Ministrstvo za naravne vire za spremembo višine globe in definicije kršitve v primeru kampiranja in prenočevanja na javnem kraju v Zakonu o varstvu javnega reda in miru, in sicer: »Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za naravne vire in prostor naj proučita predlog za spremembo 10. in 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20) list RS, št. 70/06 in 139/20) na način, da se zviša globa in ustrezneje definira kršitev v primeru kampiranja in prenočevanje na javnem kraju«.

***