Dopolnjen osnutek posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Ljubljana, 5. 6. 2024 – Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo dopolnjen osnutek posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Novi osnutek posodobitve NEPN predlaga višje cilje do 2030 pri:

 • zmanjševanju emisij,
 • obnovljivih virov energije (OVE),
 • učinkoviti rabi energije (URE).

S prenovljenim NEPN:

 • se obeta skupno znižanje emisij toplogrednih plinov (TGP) zaradi izstopa iz premoga, saj je v NEPN predvideno zmanjšanje skupnih emisij TGP vsaj za 55 odstotkov najkasneje do leta 2033 glede na leto 2005. Z izstopom iz premoga se bo v Sloveniji tudi razogljičila proizvodnja električne energije;
 • naj bi do leta 2030 dosegli vsaj 33-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije ter pospešili umeščanje OVE v prostor;
 • se pomembno krepi ambicioznost tudi pri učinkoviti rabi energije in načrtuje, da raba končne energije do leta 2030 ne bo presegla 50,2 TWh (kar je več kot 11-odstotno povečanje ambicioznosti glede na 2020). Ob tem upošteva tudi problem energetske revščine, saj predvideva ukrepe, ki bodo zagotovili dostopnost do energetske učinkovitosti tudi finančno šibkejšim gospodinjstvom;
 • se zasleduje zagotavljanje zanesljive, konkurenčne in okoljsko sprejemljive oskrbe z električno energijo, s ciljem zmanjšanja odvisnosti od uvoza naftnih derivatov in zemeljskega plina. Slovenija bo za manjšo energetsko odvisnost potrebovala več lastne nizkoogljične proizvodnje, zato si v posodobljenem NEPN zastavlja naslednje cilje:
 • vsaj 85-odstotno oskrbo z električno energijo iz proizvodnih naprav v Sloveniji do leta 2030 in
 • 100-odstotno do leta 2040.

V osnutku posodobitve NEPN sta obravnavana dva scenarija z dodatnimi ukrepi glede na scenarij z obstoječimi ukrepi:

 • prvi scenarij poleg dodatnih investicij v OVE predvideva postavitev nove jedrske elektrarne;
 • drugi scenarij do leta 2050 predvideva intenzivno izrabo OVE.

Do leta 2030 sicer med scenarijema ni razlik – v obeh se pričakuje povečan obseg investiranja v proizvodne naprave, ki uporabljajo vse vrste obnovljivih virov energije (OVE).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 17. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.