Člani odbora ZOS za družbene zadeve o aktualnih predlogih strategij

Ljubljana, 8. 3. 2024 – Danes so se na svoji četri seji sestale članice Odbora ZOS za socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti. Na dnevnem redu je bila razprava o aktualnih predlogih s področja primarne zdravstvene dejavnosti, kulture in vzgoje in izobraževanja. Članice so zavzele stališče, da nobeni predvideni ukrepi ne smeji iti v smeri slabšanja položaja občin in njihove finančne obremenitve.

V razpravi o predlogu Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 je bilo izpostavljeno, da mora biti v ospredju strategije skrb za uporabnika zdravstvenih storitev in te morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem. Da bi se občankam in občanom lahko zagotavljalo kakovostne storitve pa se potrebne tudi investicije. Ponovno je bilo opozorjeno, da bi bilo nujno treba na nivoju države v okviru javnih razpisov zagotoviti dodatna proračunska sredstva za investicije v zdravstvene domove. Glede na to, da občine skrbijo za področje primarnega zdravstva, pa bi bilo pravilno, da so vključene v pogovore o načrtovanju mreže kot tudi financiranja.

Opozorjeno je bilo tudi na pomanjkanje komunikacije med ministrstvom in občinami in kot tudi zaskrbljujoče izpostavljeno, da se v dokumentu ne namenja pozornosti izobraževanju kadra -tako zdravnikov kot medicinskih sester in ostalega zdravstvenega kadra. Dejstvo je, da kadra ni, zato bi pričakovali, da se bo pozornost namenila tudi področju izobraževanj – srednješolskega in univerzitetnega. Kar nekaj dilem je tudi pri ureditvi koncesij.

V okviru obravnave predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033, ki se v enem delu osredotoča na področje predšolske vzgoje, so bile članice enotne – če država nalaga obveznost, naj za to zagotovi finančna sredstva.

Članice odbora so v razpravi o predlogu Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2024-2031 in predlogu Akcijskega načrta za obdobje 2024-2027 poudarile, da je na strani države premalo posluha za investicijske projekte občin in pozvala državo naj zagotovi dodatna proračunska sredstva za pripravo razpisov za investicije na področju kulture in kulturne dediščine. Kar nekaj težav je tudi na področju muzejev in muzejske dejavnosti in mnoge med njimi bi bile na poti rešitve v kolikor bi imeli področje delovanja muzej tudi ustrezno zakonsko urejeno – kot npr. področje delovanja knjižnic.

Vse podane pripombe in predloge bomo naslovili na pristojna ministrstva.

* * *