Vlada RS izdala Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah

Ljubljana, 17. 11. 2023 – Vlada RS je na 80. redni seji, ki je potekala 16. 11. 2023, med drugim soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025, izdala Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah in sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju vodotokov. Vlada RS je sprejela spremembo Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in izdala odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij za ureditveno obdobje 2021–2030. Prav tako pa je med drugim sprejela še odgovore na nekaj poslanskih vprašanj.,

Amandmaji k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025

Vlada RS je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2024 in 2025. Ti med drugim določajo višino povprečnine za občine in spreminjajo določbo glede usklajevanja socialnih transferjev.

Predlagani amandmaji upoštevajo dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025 ter dodatnem financiranju stroškov dela v javnih zavodih, ki ga je Vlada RS sklenila z občinskimi združenji. Povprečnina bo v obeh letih znašala 725 evrov, poleg tega pa bodo občine leta 2024 za financiranje višjih stroškov dela pri posrednih uporabnikih skupaj prejele dodatnih 20 milijonov evrov, za leto 2025 pa 34 milijonov evrov. Občine bodo ta dodatna sredstva za stroške dela dobile v različnih zneskih. Navedena dodatna sredstva bodo občinam izplačana najkasneje do konca junija, in sicer v enem obroku.

V zvezi z občinami se z amandmajem uvaja tudi ureditev, po kateri bodo občine sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost pridobile en dan prej, preden morajo plačati izvajalca, pod pogojem, da bodo 15 dni prej predložile dokumentacijo, ki je podlaga za izplačilo.  

Odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah

Odlok določa nujno finančno pomoč za odpravo premoženjska škode na kmetijskih objektih v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1465 z dne 14. julija 2023 o zagotavljanju nujne finančne pomoči v kmetijskih sektorjih, ki so jih prizadeli specifični problemi, ki vplivajo na ekonomsko sposobnost preživetja kmetijskih proizvajalcev.

Osnova za oblikovanje ukrepa finančne pomoči je pregled prijavljene in ocenjene škode, ki ga je opravila Uprava zaščito in reševanje. Odlok določa upravičence, pogoje in postopek za dodelitev nujne finančne pomoči upravičencu, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in je v poplavah 4. avgusta 2023 utrpel premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, ki presega 30% standardnega prihodka, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022;
  • je na dan 4.8.2023 vpisan v Register kmetijskih gospodarstev;
  • je škoda, nastala na kmetijskem gospodarstvu, vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA in
  • je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem odpremila informativne odločbe o dodeljeni finančni pomoči najpozneje do 8. decembra 2023. Izplačila finančnih pomočil upravičencem so predvidena do konca leta 2023.

Sredstva za izplačilo finančnih pomoči v višini 1.234.202 evra se bodo zagotovila iz proračuna Evropske unije in v višini do 2.468.404 evra iz proračuna RS

Direkciji RS za vode dodatnih 768.600 evrov za izvedbo del na vodotokih v letu 2023

Vlada RS je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju vodotokov. Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 768.600 evrov se zagotavljajo v okviru sredstev proračunske rezerve proračuna RS.

Predhodni program odprave posledic nesreče vsebuje predloge nujnih ukrepov za preprečitev povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih ob poplavah avgusta 2023 na področju vodotokov. Ukrepe je treba izvesti na območjih porečja zgornjega dela reke Drave v Sloveniji z Mežo in Mislinjo, porečja reke Savinje, porečja reke Kamniške Bistrice in porečju Poljanske Sore ter Selške Sore.

Predlagani ukrepi v predhodnem programu zajemajo tako izvedbo interventnih ukrepov za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023 (DRSV izvaja naloge v zvezi z izrednimi ukrepi po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda, kot so odstranjevanje plavja, zagotavljanje pretočnosti strug, začasni ukrepi, tj. postavitev obrambnih nasipov, nasutij, prebojev, pa tudi povečan nadzor nad vodno infrastrukturo na vodovarstvenih in ogroženih območjih, celodnevna dežurna služba idr.), kot tudi strokovno podporo Direkciji RS za vode v obliki hitrih strokovnih mnenj o poplavni ogroženosti ter strokovno podporo pri oblikovanju sistemsko povezanih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na ravni povodja. Nosilec ukrepov je Direkcija RS za vode.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023 na področju vodotokov je na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predhodni program postane sestavni del programa odprave posledic nesreče.

Celotno sporočilo si lahko preberete v priponki.