Vprašanje glede ukinitve prostorskih okolišev

na GURS smo naslovili vprašanje občine, ki nas je seznanila informacijo, da konec leta 2023 Geodetska uprava RS prehaja na nov informacijski sistem in ukinja prostorske okoliše. Tako v Registru nepremičnin (REN), katerega sestavni del so sicer tudi prostorski okoliši, slednjih več ne bo.

Ker so prostorski okoliši (PO) najmanjša prostorska enota, ki je primerna za določanje in opisovanje posameznih delov naselij, kot so npr. naselja, krajevne skupnosti, šolski okoliši, območja volišč, itd., z ukinitvijo PO ostane naslednja manjša enota le zemljiška parcela. Le-te so premajhne za opis zgoraj naštetih prostorskih enot kot so krajevne skupnosti in bi jih za opis območja morali našteti zelo veliko. Takšen način opisa oz. določitve območja je povsem neprimeren tudi z vidika vsakodnevnega spreminjanja katastra, saj se parcelno stanje (parcele) v katastru nepremičnin dnevno spreminja. Torej bi morali vsaki dan spremljati zemljiški kataster in posodabljati nabor zemljiških parcel, ki opisujejo posamezno želeno prostorsko sestavino. Tudi hišna številka je po našem mnenju neustrezna prostorska enota.

Večje enote od prostorskih okolišev so npr. naselja in krajevne skupnosti, ki so neprimerne prostorske enote za opis oz. določitev območja kot npr. šolskega okoliša ali volilne enote za lokalne volitve in lokalnih volišč.

S prostorskimi okoliši je bil takšen opis možen, poleg tega pa tudi enostaven. Ukinitev okolišev in obstoječega načina določitve območij bi zato imela za posledico bistvene spremembe pri opisovanjih sestavin prostora.

Prosili bi, da nam sporočite ali navedena informacija drži, kajti, kot je zgoraj zapisano, bi lahko navedena sprememba povzročila veliko nevšečnosti pri določitvi območij krajevnih skupnosti, volilnih enot za lokalne volitve in lokalnih volišč, šolskih okolišev in podobno.

V priponki dodajamo še odgovor GURS-a.