Spremembe Programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022–2025 – rok: 3. 7. 2024

V Program se uvrščajo novi ukrepi za doseganje splošnih ciljev izboljšanja gospodarskega stanja in neposredno za doseganje ključnega cilja programa izboljšanja demografskega stanja na obmejnih problemskih območjih. Poudarek se da gospodarski panogi turizma z uvrstitvijo ukrepov Izgradnje javne turistične infrastrukture in Spodbujanja razvoja zasebnih turističnih nastanitev višje dodane vrednosti v program ter namenu izboljšanja demografskega stanja z uvrstitvijo ukrepov Revitalizacije objektov javne infrastrukture ter Kreditov za investicijske projekte v javno infrastrukturo v program. Novi ukrepi za izgradnjo javne infrastrukture, ki se uvrščajo v Program, so namenjeni občinam in naslavljajo več ciljev Programa hkrati ter s tem dosegajo splošni cilj izboljšanje demografskega stanja ter oživljanja razvoja obmejnih problemskih območij. Vsaj deloma poskusijo nadomestiti potrebno manjkajoče medresorsko usklajeno ukrepanje ter pomanjkanje investicijskih sredstev občin za osnovno razvojno infrastrukturo. 

Uvrstitev ukrepov kreditiranja javne infrastrukture in navedba ustreznih proračunskih postavk povečanja namenskega premoženja Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS), tudi pri ukrepu Razvojnih kreditov za projekte podjetij, je pogoj za spremembo poslovno finančnega načrta SRRS in za povečanje namenskega premoženja oz. za dokapitalizacijo SRRS ter izvedbo ukrepov kreditiranja in možnosti kombiniranja ukrepov za dodelitev nepovratnih sredstev iz A bilance in hkrati kreditiranja iz B bilance ter s tem možnost izvedbe projektov tako z nepovratnimi, kakor tudi ugodnimi povratnimi viri financiranja.

Med drugim se spreminja celotno poglavje 4.3. Opis ukrepov, saj se pri vsakem izmed ukrepov spremeni vsaj naziv nosilca, izvajalca ukrepa oz. naziv ministrstva po reorganizaciji Vlade RS v letu 2023, in sicer:

Ažurirajo se podatki pri navedbi:

Pri navedbi Spodbujanje investicij v vrednosti med 1-12 mio EUR v predelovalni dejavnostih, 0,5-3 mio EUR v storitvenih dejavnostih, 0,5-2 mio EUR v razvojno-raziskovalnih dejavnostih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ter navedbi Neposrednih vlog za investicije v vrednosti nad 12 milijonov EUR, se izloči podrobne izvedbene podatke in se navede naziv preglednice, v kateri je naveden odstotek dodatnih točk za projekte iz OPO v merilih javnega razpisa oz. neposredne vloge.

Spremeni se naziv nosilca in izvajalca ukrepa, in sicer se namesto MGRT navede MKRR. Navede se naziv preglednice finančne konstrukcije programa, v kateri so opredeljeni viri financiranja.

VLADA-RS_SPREMEMBE-PROGRAMA-RAZVOJNIH-SPODBUD_JUNIJ-2024Prenos