Predlogi sprememb in dopolnil predlogov zakonov z davčnega področja – rok: 1. 7. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predloge sprememb in dopolnil predlogov zakonov z davčnega področja, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Cilj predloga zakona je izboljšanje konkurenčnega okolja in bolj pravično obdavčenje. Cilj revizije in prilagoditve režima priznavanja davčnih izgub je tudi uravnoteženje med razumno ureditvijo spodbujanja aktivnosti gospodarstva in večjo ter zagotovljeno proračunsko predvidljivost in stabilnostjo.

Poglavitne rešitve predloga zakona so:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

Cilj zakona je spodbujanje privabljanja nove delovne sile na slovenski trg dela, spodbujanje delavske participacije v lastniški strukturi delodajalca, sledenje odločbam Ustavnega sodišča, preoblikovanje vsebin, ki povzročajo težave pri izvajanju ZDoh-2, in z jasnejšimi opredelitvami veljavnih davčnih pravil povečati davčno gotovost pri izvajanju ZDoh-2.

Poglavitne rešitve predloga Zakona so:

Zakon  o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost

Cilj predloga Zakona je uskladitev ZDDV-1 z:

Glavni cilj predloga zakona v delu, s katerim se v ZDDV-1 uskladi Posebna ureditev za male davčne zavezance z Direktivo Sveta 2020/285/EU glede posebne ureditve za mala podjetja so:

Glavni cilji predloga zakona v delu, ki se nanaša na uskladitev ZDDV-1 z Direktivo Sveta 2022/542/EU glede stopenj DDV so:

Glavni cilji predloga zakona v delu, ki se nanaša na določbe v zvezi s skupino za DDV, so:

Drugi cilji, ki jih zasleduje predlog Zakona, so:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku

Poglavitni cilj predloga Zakona je uskladitev Zakona o davčnem postopku z odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-492/20-22 z dne 5. 10. 2023, in pravnim redom Evropske unije, ki zahtevajo dodatne prilagoditve nacionalne zakonodaje zaradi implementacije direktiv, ter določitev pravil v zvezi s predlaganimi spremembami Zakona o dohodnini.

Potrebe po spremembi določenih rešitev narekujejo tudi  spoznanja izvajanja veljavnega sistema, stališča Vrhovnega sodišča RS in predlogi strokovne javnosti ter davčnih zavezancev.

V širšem smislu cilj predloga Zakona ni le v potrebni uresničitvi odločbe Ustavnega sodišča in dodatni prilagoditvi nacionalne zakonodaje zaradi implementacije direktiv, temveč je cilj tudi v izboljšavi določil davčnega postopka z namenom zagotovitve transparentnega, učinkovitega in pravilnega izvajanja v praksi, določnosti in predvidljivosti ravnanja zavezancev za davek ter drugih udeležencev pri izpolnjevanju davčnih obveznosti in davčnega organa pri vodenju davčnih postopkov, ter lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek.

Zakon o dopolnitvah zakona o davčnem potrjevanju računov

Cilj predloga Zakona je vzpostaviti sistem sporočanja podatkov o prodajah blaga in storitev preko avtomatov. Ta sistem bo po eni strani nadomestil obveznost izdajanja računov in davčnega potrjevanja teh računov v primerih prodaje storitev preko avtomatov, hkrati pa bo sistem poenostavljenega poročanja o osnovnih podatkih o prodaji veljal tudi za prodajo blaga preko avtomatov. S tem se poenostavi in poenoti pravila v zvezi s prodajo preko avtomatov ter obveznostjo poročanja o takšnih prodajah davčnemu organu. Hkrati se s tem omogoča tudi učinkovitejši nadzor davčnega organa.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko na priloženem obrazcu posredujete do vključno 1. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

MF_PREDLOG-SPREMEMB-ZAKONA-O-DAVKU-OD-DOHODKOV-PRAVNIH-OSEB_JUNIJ-2024-1Prenos
MF_ZAKON-O-DOPOLNITVAH-ZAKONA-O-DAVCNEM-POTRJEVANJU-RACUNOV_JUNIJ-2024-1Prenos
MF_ZAKON-O-SPREMEMBAH-IN-DOPOLNITVAH-ZAKONA-O-DAVCNEM-POSTOPKU_JUNIJ-2024-1Prenos
MF_ZAKON-O-SPREMEMBAH-IN-DOPOLNITVAH-ZAKONA-O-DAVKU-NA-DODANO-VREDNOST_JUNIJ-2024-1Prenos