Predlog Zakona o uporabi jezika gluhoslepih – rok: 26. 4. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Zakona o uporabi jezika gluhoslepih (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cilj predloga zakona je:

Tako predlog zakona v 7. členu opredeljuje pravico oseb z gluhoslepoto, da uporabljajo svoj jezik, to je jezik gluhoslepih tako pred državnimi institucijami, kakor tudi v vseh drugih življenjskih situacijah, v katerih bi jim gluhoslepota pomenila oviro pri zadovoljevanju njihovih potreb. Ureditev je smiselno enaka, kot je že uveljavljeno za gluhe osebe kot pravica uporabe slovenskega znakovnega jezika. Osebe z gluhoslepoto uresničujejo pravico do uporabe jezika gluhoslepih pred državnimi institucijami na način, da uveljavljajo pravico do tolmača za jezik gluhoslepih (enako kot gluhi). Pravico do uporabe jezika gluhoslepih v življenjskih situacijah, povezanih s komunikacijo, pa lahko oseba z gluhoslepoto uveljavlja s pomočjo podporne osebe.

V 8. členu predloga zakona je pravica do tolmača pred javnimi institucijami konkretneje opredeljena. Določena je obveznost državnih organov, organov lokalne samouprave, izvajalcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, da zagotovijo tolmača za jezik gluhoslepih po uradni dolžnosti ali na zahtevo osebe z gluhoslepoto po uradni dolžnosti takoj ko oseba predloži dokazilo iz katerega izhaja, da ima pravice po tem zakonu. Oseba z gluhoslepoto lahko uveljavlja pravice za tolmačenje slovenskega govornega jezika v jezik gluhoslepih ter individualno prilagojene načine sporazumevanja, glede na izkoristek vida in sluha osebe z gluhoslepoto in tolmačenje iz jezika gluhoslepih v slovenski govorni jezik. Na območjih, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost se uporabi tudi tolmačenje v in iz govornih ali znakovnih jezikov narodnih skupnosti v jezik gluhoslepih (slovenski, madžarski ali italijanski). Enako kot pri uporabi znakovnega jezika morajo sredstva za kritje stroškov tolmača v finančnih načrtih zagotavljati javne institucije.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 26. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.