Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani – rok: 18. 6. 2024

Državni zbor RS je pripravil predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (v nadaljevanju: Zakon).

28. 6. 2023 je bil v DZ RS sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (UL, 76/2023), ki določa, da bodo imeli od 1. 9. 2027 vsi učenci, ki se redno šolajo in se bodo na kosilo prijavili, pravico do subvencije v višini cene kosila.

V obdobju od 1. 9. 2024 do 1. 9. 2027 subvencija kosila v višini 50% cene kosila pripada tudi učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda in ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Skladno s tretjim odstavkom 7. člena bodo učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda izgubili pravico do subvencije kosila že 1. 9. 2026. Učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda in ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, pa bodo imeli pravico do subvencije v višini 50% cene kosila do 1. 9. 2027.

Na podlagi zgoraj navedenega je razvidno, da bodo s 1. 9. 2026 izgubili pravico do subvencije kosila učenci iz najbolj ranljivih skupin (1., 2., 3., in 4. dohodkovni razred), učenci v 5. dohodkovnem razredu pa bod imeli pravico do subvencije do 1. 9. 2027, ko bo nastopila pravica do subvencije v višini cene kosila za vse učence.

Z namenom zagotovitve večje socialne varnosti tudi učencem katerih starši so del 1., 2., 3. in 4. dohodkovnega razred predlog Zakona zasleduje, da se postopnost prehoda na ureditev brezplačnega kosila za vse učence, ki bo nastopila leta 2027, v letu 2026 ne prekine. Tako bodo najranljivejši tudi v letu 2026 še vedno upravičeni do subvencije kosila, kot je veljalo do sedaj.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 18. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.