Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Gradbenega zakona – rok 30. 7. 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo novelo Gradbenega zakona.

Predlog zakona se med drugim spreminja v poglavju, ki določa pogoje za začetek izvajanja gradnje in uporabe objektov. Tako se med drugim predvideva ukinitev obvezne prijave začetka gradnje enostavne stavbe.

V drugem delu zakona, ki določa bistvene in druge zahteve za objekte, se posodablja 32. člen, ki ureja univerzalno graditev in uporabo objektov. Ta vključuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem ter graditev prilagodljivih stavb. Graditev in uporaba objektov, dostopnih vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost pomeni takšno projektiranje, gradnjo in uporabo objektov, ki omogoča neoviran dostop in njihovo uporabo. Gre pa za:

Zakon se spreminja tudi v delu, ki določa projektiranje. Natančneje se določa, za  katere objekte je treba uporabiti informacijsko modeliranje gradenj (BIM). Pripravljavec sprememb ocenjuje, da ta zahteva za vse vrste gradnje in vse objekte ni smiselna.

Prav tako bodo morali pristojni mnenjedajalci zagotoviti dostop do informacij, pomembnih za pripravo projektne in druge dokumentacije ter o postopkih pridobivanja projektnih pogojev in mnenj z njihovega področja, na spletnih straneh, na centraliziran in enostavno dostopen način v prostorskem informacijskem sistemu v skladu z zakonom, ki ureja prostor.

Spremembe se predvidevajo tudi na področju pridobivanja mnenj. S predlogom zakona se mnenjedajalce zavezuje k upoštevanju ZUreP-3 in sporočanju svoje pristojnosti za izdajo mnenj v zbirko območij s pristojnostmi. Sledi se cilju, da investitor na enem mestu dobi podatek o vseh režimih in o vseh obveznostih, ki izhajajo iz tega. Prav tako se mnenjedajalca zavezuje k obveznosti, da upošteva že sprejete in z njegove strani potrjene dopustne posege v prostor in se njegovo mnenje nanaša le na tehnične vsebine projektne dokumentacije, ki še niso bile presojane v fazi prostorskega akta. V skladu z ZIUOPZP se poenoti rok za izdajo mnenj.

Spremembe se predvidevajo tudi na področju izdaje gradbenega dovoljenja. Tako se dopolnjuje sedanji 46. člen, in sicer z novim odstavkom, ki določa:

»(3) Pri rekonstrukciji ali prizidavi obstoječe stavbe, katere posamezni nadzemni deli (npr. streha, balkon ali napušč) segajo na sosednje nepremičnine, ki so javno dobro v upravljanju občine ali države, se ne glede na določbe tega člena za dokazilo iz 3. točke prejšnjega odstavka šteje tudi soglasje upravljalca javnega dobra.«

Prav tako se s spremembo 52. člen občini daje možnost, da sodeluje na ustni obravnavi, za razjasnitev posameznih vprašanj stranskih udeležencev, ki so povezana z ugotavljano skladnostjo dokumentacije s predpisi z njenega področja.

S spremembo 54. člena se natančneje zapiše način dokazovanja minimalne komunalne oskrbe pri čemer se dodaja možnost samooskrbe. Kdaj je samooskrba dopustna, podrobneje določa ZUreP-3. Če se gospodarska javna infrastruktura šele gradi oziroma prilagaja bodoči gradnji, bo lahko mnenjedajalec podal pozitivno mnenje iz katerega bo izhajalo da bo gospodarska javna infrastruktura zgrajena najkasneje do zaključka gradnje.

Posebej se določa, da se pravice graditi ne zahteva za nadzemne dele obstoječih objektov, na katere se ne posega. Ureditev medsebojnih razmerij in določitev ustreznih stvarnih pravic določa Stvarnopravni zakonik. Za dele obstoječega objekta, na katere se ne bo posega z gradnjo in se posledično na teh delih ne bo izdajalo dovoljenja za gradnjo, se zato v postopku izdaje gradbenega dovoljenja teh razmerij ne bo preverjalo.

Spreminja se 59. člen, ki določa veljavnost gradbenega dovoljenja in njegova razveljavitev. Gradbeno dovoljenje bo preneha veljati, če investitor ne bo začne z gradnjo v petih letih od njegove pravnomočnosti in ne bo prijavil začetka gradnje, v primeru spremembe namembnosti pa, če investitor ne bo izvedel spremembe namembnosti v petih letih od njegove pravnomočnosti.

Spremembe se predvidevajo tudi na področju izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Ta se bo zahtevala tudi nujno rekonstrukcijo.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 30. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.