Predlog Zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor – 4. 1. 2024

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je predložil Državni svet RS

Predlog Zakona skladno z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov zagotavlja aktivno in pasivno volilno pravico in njeno praktično uresničevanje vsem polnoletnim državljanom RS ne glede na osebno okoliščino invalidnosti. Invalidom zagotavlja pomoč podporne osebe, zaradi česar bodo imeli možnost dejansko uresničevati svojo volilno pravico. Volilna pravica pa bo v prihodnje zagotovljena tudi tistim, ki jim je bila že odvzeta volilna pravica, ker niso bili sposobni razumeti pomena, namena in učinkov volitev, in sicer na podlagi postavitve pod skrbništvo oziroma odvzema poslovne sposobnosti ali podaljšanja roditeljske pravice.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 4. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.