Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora – rok: 18. 1. 2024

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: Zakon), ki ga je predložila Vlada RS

Cilji predloga Zakona so na ustreznejši način urediti način določitve pripravljavcev regionalnih prostorskih planov ter omogočiti nadaljevanje in sprejetje regionalnih prostorskih načrtov, katerih priprava se je začela na podlagi ZPNačrt.

Pripravljavca regionalnega prostorskega plana določijo občine v razvojni regiji s sklepom sveta regije, kot ga določa ZSRR-2. Svet regije sestavljajo župani občin v razvojni regiji. Občine lahko za pripravljavca določijo nosilno Regionalno razvojno agencijo, ki so jo skladno z ZSRR-2 že izbrale za programsko obdobje ali pa drugo Regionalno razvojno agencijo, ki deluje na območju razvojne regije in je vpisana v razvojno mrežo.

Pripravljavec mora voditi postopek priprave regionalnega prostorskega plana, v okviru katerega izvaja zahtevne organizacijske in koordinacijske naloge, zato mora zaposliti osebo z ustreznimi znanji s področja prostorskega načrtovanja. Pripravljavec po potrebi oblikuje projektno skupino za pripravo regionalnega prostorskega plana in določi vodjo projektne skupine. Vodja projektne skupine je lahko le strokovnjak s področja arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, prostorskega načrtovanja, geografije ali znanosti o okolju.

Minister, pristojen za prostor, bo za opravljanje prostorskega planiranja na regionalni ravni podelil javno pooblastilo za regionalno prostorsko planiranje ter v okviru tega za pripravo regionalnega prostorskega plana. Prostorsko planiranje na regionalni ravni se bo vzpostavilo kot kontinuirana dejavnost in ne le kot enkratna priprava regionalnega prostorskega plana.

Omogoči se tudi nadaljevanje in sprejem regionalnih prostorskih načrtov, katerih priprava se je začela na podlagi ZPNačrt.

Predlog Zakona predpisuje, da 60% RPP sofinancira ministrstvo, pristojno za prostor, medtem ko 40 % stroška RPP prevzamejo občine, ki morajo za ta namen same zagotoviti sredstva v občinskih proračunih.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 18. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.