Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – rok: 10 .1. 2024

S strani Ministrstva za pravosodje smo v pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (v nadaljevanju: Zakon).

Cilji predloga Zakona so:

Predlog Zakona vsebuje sledeče rešitve:

  1. zaradi uskladitve ZP-1 z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-479/18 z dne 24. 10. 2019 je predlagana določitev dve letnega roka za novo odločanje, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena z izrednim pravnim sredstvom ali ustavno pritožbo;
  2. zaradi uskladitve ZP-1 z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-304/20 z dne 17. 12. 2020 je predlagana ureditev pravice do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo na enak način kot je določen v odločbi Ustavnega sodišče Republike Slovenije št. U-I-304/20 z dne 17. 12. 2020;
  3. zaradi uskladitve ZP-1 z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-89/15 z dne 20. 11. 2017 je predlagana določitev roka za pritožbo v primeru pridržanja ali privedbe osebe, zalotene pri prekršku, še dva dni po prenehanju pridržanja.
  4. zaradi zagotovitve izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice se določa, da zahtevo za varstvo zakonitosti (poleg vrhovnega državnega tožilca) lahko vložita tudi storilec prekrška in njegov zagovornik.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.