Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – rok: 14. 6. 2024

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (v nadaljevanju: Zakon).

V ponovnem strokovnem usklajevanju predloga Zakona se:

in razdelitev pristojnosti upravljanja nepremičnin med ministrstvom, pristojnim za javno upravo in ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve.

Pri pripravi novega predloga 24.a člena je bil upoštevan predlog glede morebitnega pridobivanja potrebnih zemljišč za vzpostavitev mejnih prehodov. Določa se, da je gradnja, postavitev, upravljanje ali prostorska ureditev območja mejnega prehoda iz 22. člena tega zakona in strateškega mejnega območja v javnem interesu in v javno korist. Javna korist je izkazana, kadar je razlastitev nepremičnine potrebna zaradi gradnje mejnega prehoda in je urbanistična podlaga zanj prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti ali države, s katerim se določi ureditveno območje mejnega prehoda.

Za vprašanja glede razlastitve in omejitve lastninske pravice na nepremičninah, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja razlastitev in omejitev lastninske pravice.

Prav tako je bilo v novem predlogu 24.b člena upoštevano mnenje glede upravljanja nepremičnin, ki jih za svoje potrebe uporabljajo drugi državni organi in ne policija ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Te nepremičnine upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 14. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.