PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH GRADBENEGA ZAKONA – ROK 19. 10. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (v nadaljevanju: Zakon) in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje.  

Zakon se spreminja v 89. členu, ki opredeljuje pogoje za gradbenega inšpektorja. S spremembo se širi nabor možnih oseb, ki se lahko imenujejo za gradbenega inšpektorja. Zahtevano strokovnost imenovanih oseb se zasleduje z zahtevano stopnjo izobrazbe (druga stopnja) in zahtevanimi delovnimi izkušnjami s področja graditve objektov. Dovoljuje pa se tudi nižja stopnja izobrazbe (prva stopnja), vendar ob dodatnem pogoju štirih let delovnih izkušenj s področja graditve objektov.

Prav tako se spreminja 137. člen veljavnega zakona, ki opredeljuje prehodno obdobje do vzpostavitve sistema eGraditve. Določa se nov datum postopne vzpostavitve sistema po posameznih upravnih enotah in ministrstvu, in sicer do  6. 1. 2025. Sedaj veljavni zakon določa enotno vzpostavitev sistema s 1. 1. 2024. S postopno uvedbo sistema se želi pripravljavec Zakona v največji možni meri izogniti morebitnim večjim zastojem pri delovanju sistema in potencialno možnemu podaljševanju postopkov. Do vzpostavitve sistema eGraditve na celotnem območju države se tako sistem eGraditve za poslovanje uporablja le na omejenem območju posamezne upravne enote skladno s termini določenimi v zakonu. Na končni datum vzpostavitve sistema eGraditve na območju celotne države pa je vezan začetek uporabe določb glede plačila komunalnega prispevka pri prijavi začetka gradnje in prijave izvajanja novogradnje stavbe, ki je enostavni objekt. Na območjih, kjer sistem še ne bo vzpostavljen, pa se določa poslovanje po dosedanjih načinih v skladu s splošnimi predpisi o upravnem poslovanju, da se dokumentacijo, ki jo izdelujejo pooblaščeni strokovnjaki razen projektne dokumentacije za pridobitev mnenje in gradbenega dovoljenja prilaga v elektronski obliki ter, da se sporočanje izvaja po elektronski pošti.

Vaše pripombe, predloge in mnenja nam lahko posredujete do 19. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

* * *