Predlog Zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe – rok 29. 1. 2024

Predlog zakona je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost, njegove poglavitne rešitve pa so:

  1. sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije  zagotovitev sofinanciranja pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije za poklice, potrebne za zasedbo delovnih mest pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev oziroma dolgotrajne oskrbe,
  2. kadrovske štipendije – zagotovitev finančnih sredstev in postopkov za financiranje ter dodelitev kadrovskih štipendij pri izvajalcih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva, vodenje in varstvo ter zaposlitve pod posebnimi pogoji oziroma pomoči družini na domu v skladu s predpisi s področja socialnega varstva in izvajalcih, ki opravljajo dolgotrajno oskrbo v skladu s predpisi s področja dolgotrajne oskrbe,
  3. podpora vključevanju prostovoljcev –krepitev vključevanja prostovoljcev v podporo uporabnikom socialnovarstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe ter razbremenitvi zaposlenih,
  4. usposabljanje novo zaposlenih – razvoj in krepitev kompetenc novo zaposlenih, prenos znanj med zaposlenimi, zmanjševanje obremenitev, ki izvirajo iz dela ter s tem povezanim zapuščanjem delovnih mest ter dvig kakovosti in varnosti storitev s področja socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe,
  5. izobraževanje ali usposabljanje za krepitev učinkovitih kadrovskih praks – prepoznava in krepitev dobrih kadrovskih praks ter podpora izvajalcem pri upravljanju s kadri za kakovostno, učinkovito ter varno delo v okolju, kjer se uporabniki in zaposleni počutijo dobro,
  6. posodobitev in optimizacija delovnih procesov – optimizacija delovnih procesov in razbremenitev zaposlenih oziroma uporaba sodobne tehnologije in pripomočkov pri opravljanju storitev, kjer neposredna, fizična prisotnost zaposlenih ni nujno potrebna,
  7. kadrovska okrepitev krepitev Infotočke za tujce v podporo zaposlovanju tujcev pri izvajalcih krepitev Infotočke na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za namen podpore in strokovnega svetovanja izvajalcem, ter izvedbam tečajev slovenskega jezika na daljavo,
  8. razvoj integracijskih programov ob zaposlitvi tujcev pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe krepitev zaposlovanja tujcev in učinkovitejša integraciji tujca in njegove družine v delovno in družbeno življenje ter priprava izhodišč za razvoj integracijskih programov ob zaposlovanju tujcev pri izvajalcih s področja socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, vrednotenje izvedenega programa in priprava predlogov integracijskih programov za sistemsko implementacijo.

Za izvajanje ukrepov predloga zakona bo po oceni pripravljavca predloga zakona, v obdobju 2024 do vključno 2026 oz. 2027, potrebnih 9.423.00 evrov. Ukrepi predvideni z zakonom naj bi veljali do 31. 12. 2026.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 29. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.

* * *

MSP_ZNURK_JANUAR-2024Prenos