Predlog zakona o letalstvu – rok: 16. 7. 2024

Vlada RS je pripravila Predlog zakona o letalstvu (v nadaljevanju: Zakon).

Predlog Zakona bo slovenski pravni okvir letalstva prilagodil sodobnim konceptom zagotavljanja letalske varnosti oziroma varnosti zračnega prometa, tehnologiji, sistemom in postopkom v letalstvu ter bo omogočil hitro sledenje razvoju mednarodnega in evropskega pravnega okvira. Slednja se namreč neprestano razvijata in dopolnjujeta, vse z namenom doseganja najvišje ravni letalske varnosti.

Predlog Zakona je vsebinsko širši od veljavnega ZLet, saj celovito ureja poleg področja civilnega letalstva tudi področji vojaškega in policijskega letalstva. Ti sta bili do zdaj podnormirani. Vojaško letalstvo je v veljavnem ZLet urejeno le z nekaj členi, kar ne omogoča potrebne pravne podlage za urejanje številnih področij.

Prvi del predloga Zakona podaja določbe, ki so po vsebini oziroma naravi skupne. Te vsebine so izrazje in pomen izrazov, suverenost, kršitve suverenosti zračnega prostora, kršitve zračnega prostora, sodelovanje v mednarodnih organizacijah, področja urejanja, urejanje drugih državnih aktivnosti, pravila letenja, nadzvočno letenje, programski dokumenti s področja civilnega letalstva, državni varnostni program in sistem upravljanja varnosti v civilnem letalstvu, uporaba mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO in Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) ter razlike, uporaba certifikacijskih specifikacij in drugih podrobnih specifikacij, sprejemljivih načinov zagotavljanja skladnosti in smernic EASA za uporabo predpisov EU. V skladu z mednarodnimi standardi in priporočenimi praksami ICAO ter glede na predpise EU prvi del novega zakona daje tudi pravno podlago za odobritev izjem od tega zakona od predpisov EU in za odobritev izjem, ki se nanašajo na specifični zrakoplov in druge objekte, namenjene premikanju v zraku ali specifično dejavnost. Podaja tudi splošne določbe glede prepovedi neupravičenega snemanja in javne objave, stavke, statističnega poročanja, možnosti sklenitve dogovora v skladu s 83.bis členom Čikaške konvencije, prenosa odgovornosti, podaja splošna načela za obveznosti javnih služb za redni zračni prevoz, za zavrnitev izvajanja služb zračnega prometa, preprečitev odhoda zrakoplova zaradi neplačila letaliških pristojbin ter obveznosti glede objave letalskih informacij in letalskih kart. Določi se javni interes v letalstvu – zagotavljanje varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa je v javnem interesu.

Drugi del ureja civilno letalstvo. Bistvene vsebine predloga novega Zakona o letalstvu so:

Tretji del zakona na novo in celovito ureja vojaško letalstvo. Ta zakon tako določa splošna pravila in pristojnosti na področju vojaškega letalstva ter zahteve, ki se nanašajo na omejitve glede prečrpavanja goriva v zraku, oborožitve, opreme za elektronsko bojevanje in izvidniške opreme, prevoz vojaškega orožja, streliva, eksplozivnih predmetov in opreme ter oboroženih pripadnikov tujih oboroženih sil in prevoz nevarnega blaga, vojaški letalski organ, inšpekcijski nadzor, register in evidenco slovenskih vojaških zrakoplovov, plovnost slovenskih vojaških zrakoplovov, vojaške letalske operacije, letenje z vojaškimi zrakoplovi, licenciranje vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, vojaška letališča, vojaška vzletišča in vojaške heliporte, obratovalna dovoljenja za sisteme in naprave za preiskave letalskih nesreč in resnih incidentov vojaških zrakoplovov.

Četrti del zakona na novo ureja policijsko letalstvo. Zakon podaja zahteve, ki zadevajo pristojni organ za odločanje v upravnih zadevah in letalski nadzor policijskega letalstva, kar bo agencija. Urejajo se letalske policijske operacije, letenje policijskih zrakoplovov, registracija policijskih zrakoplovov, plovnost policijskih zrakoplovov, osebje, ki opravlja dela v policijskem letalstvu, in preiskave v zvezi z varnostjo policijskih zrakoplovov.

Peti del zakona podaja določbi glede izdaje dovoljenj za lete tujih državnih zrakoplovov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 16. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.