PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU – ROK 10. 3. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o letalstvu in ga posredovalo v medresorsko usklajevanje. Zakon med drugim v 130. členu določa, da lahko občina gradnjo oz. obratovanje letališča, ki je v njenem javnem interesu zagotovi s podelitvijo koncesije.

V 147. členupredloga Zakona se določa, da imajo tako država kot občine predkupno pravico za zemljišča na javnih letališčih, na katerih se opravlja mednarodni zračni promet, in na katerih je s prostorskim aktom določena namenska raba, ki opredeljuje letališče. Zemljišča, na katerih se nahaja letališka infrastruktura letališč, ki so v javnem interesu občine, so v njeni lasti skupnosti. Letališka infrastruktura teh letališč pa se opredeli kot gospodarska javna infrastruktura.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 10. 3. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina(at)zdruzenjeobcin.si.

* * *