PREDLOG UREDBE O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO – ROK: 3. 11. 2023

Spoštovani,

na spletni strani eDemokracija, smo zasledili objavo predloga Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (v nadaljevanju: Uredba), ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Uredba se spreminja v 29. členu, ki določa inšpekcijski nadzor. Skladno z veljavno uredbo je za nadzor nad izvajanjem uredbe pristojna inšpekcija za okolje, s spremembo pa se to prenaša na inšpekcijo pristojno za vode – Inšpektorat RS za naravne vire in prostor.

Namreč s spremembo Zakona o državni upravi (ZDU-1) je bilo ustanovljeno Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP). ZDU-1 določa, da MNVP opravlja naloge na področjih ohranjanja narave, upravljanja voda, vključno s stanjem voda, investicij v vodno infrastrukturo, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč, rudarstva, urejanja prostora in graditve objektov ter geodetske dejavnosti.

Uredba o organih v sestavi ministrstev pa določa, da Inšpektorat RS za naravne vire in prostor opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami,  ter opravlja naloge inšpekcijskega nadzora gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti. Iz navedenih razlogov je zato potrebno uskladiti in spremeniti tudi Uredbo o  oskrbi s pitno vodo v delu, ki zadeva določitev nadzora.

Vaše predlog, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 3. 11. 2023 na elektronski mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.