Predlog Uredbe o dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – rok: 11. 1. 2024

S strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo smo v pregled in pripombe prejeli predlog Uredbe o dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: Uredba).

V Uredbi se z 10.a členom določa način obračuna električne energije pri skupnostni samooskrbi, v katero so vključene le fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, nevladne organizacije ali samoupravna lokalna skupnost.

Trenutno se na trgu pojavljajo ponudbe dobaviteljev, ki članom skupnosti ponujajo netiranje prevzete in oddane električne energije na 15-minutnem nivoju, ob ponujanju zelo nizkih cen za odkup viškov. Tako kratko obračunsko obdobje članom ne omogoča omembe vredne koristi iz naslova članstva v skupnosti, saj proizvedene električne energije ne morejo »porabiti« na način, da bi si z netiranjem znižali obveznost za plačilo dobavljene energije, niti je ne morejo prodati tako, da bi imeli finančno korist iz naslova

članstva v skupnosti.

Z dopolnitvijo Uredbe po ZSROVE se predlaga, da se za skupnostno samooskrbo za obračun dobavljene električne energije predpiše minimalno obračunsko obdobje (najmanj 1 mesec) in obveznost netiranja prevzete in oddane električne energije, izmerjene v tem obdobju. Predlaga se torej, da se za skupnostno samooskrbo uporabi koncept net-meteringa kot ga je poznal EZ-1, le da na (najmanj) mesečnem nivoju. Če se stranke (tj. odjemalci in dobavitelji) tako dogovorijo, je obračunsko obdobje lahko tudi daljše (npr. več mesecev, koledarsko leto…), ne sme pa biti krajše od enega meseca.

Zaradi spodbujanja skupnosti, katerih člani bi bili subjekti, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, ob hkratni zamejitvi obsega te obveznosti, se omenjeni način obračuna omejuje zgolj na skupnosti, katerih členi so le fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, nevladne organizacije ali samoupravna lokalna skupnost. Če se članstvo skupnosti spremeni izven tega okvira, predpisani način obračuna ni več obvezen (se pa lahko uporablja, po dogovoru pogodbenih strank). Za tak obračun se lahko odločijo tudi skupnosti, katerih člani so (tudi ali izključno) izvajalci pridobitnih dejavnosti.

Sprememba Uredbe ne posega v obstoječa pravna razmerja, niti ne vpliva na obračun dajatev (nanaša se le na obračun dobavljene električne energije).

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 1. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.