Predlog sprememb in dopolnil Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja – rok: 5. 6. 2024

Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog sprememb in dopolnil Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila), ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje.

Novela Pravil se nanaša na naslednje spremembe in dopolnitve, s katerimi se spremeni natančnejši obseg zdravstvenih storitev, primerneje uredijo postopki uveljavljanja pravic, pravila uskladijo s predpisi in besedilo pravil notranje uskladi:

 1. Zobozdravstvene storitve:
 2. preimenovanje zobno-protetičnih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: ZPP): zaradi strokovno ustreznejšega poimenovanja se posamezni ZPP preimenujejo (npr. »nazidek z zatičkom« v »koreninski zatiček z nazidkom«, »vlita zalivka« v »inlej, onlej in overlej«, »parodontalno podprta proteza« v »delno protezo s kovinsko bazo«);
 3. pravica do mostička: zaradi strokovno ustreznejše opredelitve se spremeni opredelitev pravice do mostička, ko manjkajo v eni vrzeli zapored najmanj trije zobje;
 4. pravica do delne proteze, če zavarovani osebi manjkajo najmanj trije zobje: ureditev se dopolni zaradi večje jasnosti ureditve ter posledično enotnejšega ravnanja izvajalcev in enakopravnejše obravnave zavarovanih oseb;
 5. standardi zobozdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedilu: ZZS) in ZPP:
 6. zaradi zagotavljanja primernejše in kakovostnejše zdravstvene obravnave otrok se doda nov standardni material (kompomer) za zalivko na mlečnem zobu v vidnem in stranskem sektorju;
 7. zaradi zahtevane postopne opustitve uporabe amalgama se razširi uporaba kompozitnega materiala (v nadaljnjem besedilu: kompozit), kot standardnega materiala zalivk v stranskem sektorju;
 8. zaradi zagotavljanja primernejše in kakovostnejše zdravstvene obravnave zavarovanih oseb se posodabljajo nekateri drugi standardni materiali ZPP;
 9. trajnostna doba inleja, onleja in overleja se podaljša iz pet na sedem let, kot velja za prevleko, saj gre za primerljiva ZPP;
 10. zaradi strokovno ustreznejšega poimenovanja se »kobalt kromova zlitina« oziroma »kobaltkromova ali podobna zlitina« preimenujeta v »kobaltkromovo zlitino ali zlitino s primerljivimi lastnostmi«;
 11. zobno-protetična rehabilitacija s pomočjo zobnih vsadkov: zaradi večje dostopnosti do teh zdravstvenih storitev je razširjen krog njihovih izvajalcev tako, da jih bodo pri določenih zdravstvenih stanjih lahko opravljali tudi izvajalci na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in ne več izključno izvajalec na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti;
 12. predlog načrta zobno-protetične rehabilitacije: zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje pravice do posamičnih prevlek je dopolnjena ureditev njihovega potrjevanja.
 13. Zdravila in živila na recept:
 14. rok za izdajo zdravila, ki je predpisano na recept v okviru nujnega zdravljenja, se podaljša zaradi lažjega uveljavljanja pravice;
 15. rok za ponovno izdajo zdravila in živila na obnovljivi recept se podaljša zaradi lažjega uveljavljanja pravice;
 16. določi se način štetja predvidenega datuma naslednje izdaje zdravila in živila na obnovljivi recept zaradi jasnosti ureditve ter posledično enotnejšega ravnanja lekarn in enakopravnejše obravnave zavarovanih oseb;
 17. vloga za povračilo stroškov vrednosti zdravila ali živila, ki ga zavarovana oseba kupi v drugi državi članici EU na podlagi recepta, ali v tujini zaradi motnje v preskrbi v slovenskih lekarnah: enako kot v drugih postopkih se kot sestavina vloge določi dokumentacija na zahtevo zavoda, ki je potrebna zaradi pravilne ugotovitve dejanskega stanja (pogojev za odobritev povračila).
 18. Medicinski pripomočki (v nadaljnjem besedilu: MP):
 19. sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini: zaradi ustreznejšega poimenovanja se ta MP preimenuje v »sistem za merjenje glukoze v medceličnini zahtevni«;
 20. sistem za spremljanje glukoze v medceličnini: zaradi ustreznejšega poimenovanja se ta MP preimenuje v »sistem za spremljanje glukoze v medceličnini« in njegov sestavni del »čitalnik« v »sprejemnik« ter kot sestavni del sistema doda oddajnik zaradi tehnološkega napredka;
 21. vrednost MP: zaradi posebnosti nekaterih MP, ki so individualno prilagojeni ali izdelani in jih zato ni mogoče zagotoviti v okviru cenovnih standardov, se določata novi vrsti pogodbenih cen (pogodbena cena izposojenega individualno prilagojenega artikla in pogodbena cena izdanega individualno izdelanega MP);
 22. pooblaščeni zdravniki za predpisovanje MP, pri katerih je potrebna timska obravnava: zaradi lažjega uveljavljanja pravice do teh MP se širi se krog izvajalcev, ki lahko predlagajo te pooblaščene zdravnike;
 23. ponovna izdaja MP brez naročilnice: zaradi lažjega uveljavljanja pravice do MP so med te MP dodani individualno izdelani čevlji.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 5. 6. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.