Predlog Resolucije o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2023-2032 – rok 27. 3. 2024

ReNPM 2024-2030 je strateški dokument pripravljen na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki usmerja mladinsko politiko na državni ravni in prispeva k načrtnemu urejanju področja, vključno s stalnim financiranjem in določanjem ukrepov oziroma vsebinskih nalog za mladinsko politiko v državi.

Finančni okvir za izvedbo ukrepov tega programa zajemal tako sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov kakor tudi sredstva državnega proračuna. Za ukrepe, ki se nanašajo na pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo samoupravne lokalne skupnosti sredstva zagotoviti v svojih proračunih.

ReNPM 2024–2032 zajema ključna področja, ki vplivajo na ciljno skupino mladih. V skladu z ZJIMS so mladi opredeljeni kot »mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta«. Kot ključna področja, ki vplivajo na mlade se opredeljuje področja izobraževanja, zaposlovanja, zdravja, sodelovanja mladih v družbi, bivanjskih razmer ter kulture.

Ključne usmeritve ReNPM 2024–2032 so:

Naj med drugim opozorimo na sledeče cilje:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 27. 3. 2024, na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.