Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024-2028- rok: 22. 11. 2023

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in pripombe prejeli Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (v nadaljevanju: Resolucija), ki ga je pripravila Vlada RS.

Temeljni cilj Resolucije je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete oziroma zagotavljanje takšnega družbenega okolja, ki bo dolgoročno vplivalo na zmanjšanje kriminalitete, zagotavljalo varnost, bivanje in delo v varnem okolju ter na podlagi predlaganih ukrepov doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varne.

V Resoluciji so med drugim  obravnavana naslednja področja:

Aktivnosti, opredeljene v področnih strategijah oziroma programih se bodo večinoma izvedle kot sestavni del izvajanja politik na zadevnih področjih, ki so v pristojnosti posameznih ministrstev. Izvajanje resolucije tako v glavnem ne prinaša dodatnih finančnih posledic za državni proračun, saj je predvideno, da se bodo potrebna finančna sredstva zagotavljala v okviru državnega proračuna na podlagi že predvidenih sredstev, s katerimi se izvajajo oziroma se bodo izvajali določeni programi in strategije. Sredstva za izvajanje programov in strategij se bodo zagotovila s prerazporeditvami znotraj proračunov proračunskih uporabnikov.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 22. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.