Predlog Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Vzhodno Štajerske regije – rok: 11. 4. 2024

Na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje smo zasledili, da je URSZR izpostava Maribor izdala predlog Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Vzhodno Štajerske regije (v nadaljevanju: Regijski načrt).

Gre za nadgradnjo Regijskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0, ki ga je Izpostava URSZR Maribor, izdelala leta 2012 in temelji na Oceni ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči v VŠ (Vzhodno-Štajerski) regiji, verzija 2.2 št. 8421-17/2022 -13 DGZR z dne 17.3.2022.

Regijski načrt je razdeljen na tri sklope:

Cilj regijskega načrta je zmanjšati posledice teh nesreč, predvsem deterministične in stohastične učinke ionizirajočega sevanja.

Vzhodno Štajerska regija je tudi regija sprejema evakuiranih prebivalcev iz Posavske regije v primeru jedrske nesreče v NEK, zato se izdeluje tudi načrt sprejema in oskrbe le teh.

Čeprav je za vse navedene nesreče značilna radioaktivna kontaminacija, so v tem načrtu zaradi razlik pri odzivu obravnavane ločeno.

Ta načrt ne ureja:

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 11. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.