PREDLOG PREDLOG UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027 – ROK 26. 10. 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027 (v nadaljevanju: Uredba) in jo poslalo v medresorsko usklajevanje.

Z Uredbo se določa namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičence, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičenca, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje pristopa LEADER/CLLD. Podpore so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj in so namenjene izvajanju strategij lokalnega razvoja, ki se pripravljajo na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. V okviru strategij bo potrjen tudi finančni načrt posamezne strategije, ki bodo odobrene za izvajanje do konca leta 2023, z izvajanjem na podlagi te uredbe se pričnejo izvajati leta 2024.

Upravičenci do podpor so LAS, fizične ali pravne osebe. Upravičena območja pa so naselja z manj  kakor 10.000 prebivalci na dan 1. 1. 2022 po podatkih SURS. Izjemoma se lahko projekt, ki ne vsebuje naložbe, izvaja tudi v naseljih z več kakor 10.000, če koristi razvoju območja LAS. Ne glede na navedeno, so aktivnosti promocije upravičene tudi zunaj območja LAS na celotnem območju države.

Razpoložljiva sredstva za Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja izhajajo iz Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za Slovenijo 2023–2027 in znašajo 44.428.195,00 evrov. Razpoložljiva sredstva za Evropski sklad za regionalni razvoj izhajajo iz programa, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 pa znašajo 40.120.000,00 evrov.

Vaše predloge, pripombe in mnenja k predlogu Uredbe in prilog (1, 2, 3) nam lahko posredujete do vključno 26. 10. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

* * *