Predlog Pravilnika o postavitvi in delovanju fotonapetostnih naprav na kmetijskih zemljiščih – rok 30. 7. 2024

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo Pravilnik o postavitvi in delovanju fotonapetostnih naprav na kmetijskih zemljiščih.

Namen pravilnika je določiti takšna pravila za postavitev fotonapetostnih naprav na kmetijskih zemljiščih, da bo fotonapetostna naprava služila kot spremljajoča energetska dejavnost in kot možen način omilitve vpliva škodljivih vremenskih pojavov.

Globalno poznamo dva glavna sistema postavitve fotonapetostnih naprav – zaprti (postavitve na strehah rastlinjakov) in odprti tip (linijske postavitve nad sadnimi rastlinami, vertikalne postavitve in podobno). V tem pravilniku se osredotočajo na možnost postavitve odprtega tipa fotonapetostnih naprav.

Hkrati Pravilnik določa, da mora postavitev fotonapetostne naprave omogočiti, da zemljišče in objekti hkrati služijo osnovnemu namenu (kmetijstvo) in spremljajoči energetski dejavnosti. Poleg tega vsebuje določbe o maksimalni pokritosti zemljišča s fotonapetostno napravo. S Pravilnikom je namreč bistveno doseči namen, da zaradi postavitve fotonapetostne naprave ne pride do velikega zmanjšanja pridelka.

Pravilnik določa, da mora biti fotonapetostna naprava postavljena v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi, ki urejajo prostor. Preveritev, da montaža ni v nasprotju s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki urejajo prostor, izvede lastnik fotonapetostne naprave ali tretja oseba. Določa tudi, da če se fotonapetostno napravo postavi na območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas ali varovano območje, ali ki leži na vodnem ali priobalnem zemljišču v skladu s predpisi o vodah, je za postavitev naprave obvezno pridobiti mnenje oziroma soglasje pristojnega mnenjedajalca oziroma soglasodajalca. Preveritev morebitnega obstoja varovanja izvede investitor ali tretja oseba.

Pravilnik tudi določa, da mora imeti lastnik fotonapetostne naprave na kmetijskem zemljišču pridobljeno pravico graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.


Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 30. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.