PREDLOG PODNEBNEGA ZAKONA – ROK 15. 11. 2023

Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo so pripravili predlog Podnebnega zakona (v nadaljevanju: Zakon), ki določa:

Predlog Zakona določa, da država in občine pri sprejemanju politik in ukrepov, ki se nanašajo na podnebne spremembe, upoštevajo okoljske, družbene in gospodarske posledice njihovega izvajanja.

Predlog Zakona določa sprejetje sledečih dokumentov:

  1. Dolgoročne podnebne strategije za obdobje najmanj 30 let, katero pripravi ministrstvo, pristojno za podnebne spremembe, na predlog Vlade RS pa jo sprejme Državni zbor RS;
  2. Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za obdobje najmanj 10 let, katerega pripravi ministrstvo, pristojno za podnebne spremembe, sprejme pa Vlada RS;
  3. Strategije prilagajanja podnebnim spremembam za obdobje najmanj 30 let, katero pripravi ministrstvo, pristojno za podnebne spremembe, na predlog Vlade RS pa jo sprejme Državni zbor RS;
  4. Regionalnega akcijskega načrta prilagajanja podnebnim, katerega spremembam, katerega pripravijo regionalne razvojne agencije in se pregleduje ter posodablja vsakih 5 let;
  5. Socialnega načrta za podnebje, katerega pripravi ministrstvo, sprejeme Vlada RS.

Na podlagi Zakona je ustanovljen Podnebni sklad, katerega namen je je financiranje in sofinanciranje izvedbe ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.

Zakon v svojem 76. členu opredeljuje, da tudi občine, za pospeševanje in doseganje ciljev s področja podnebnih sprememb, zagotavljajo proračunska sredstva.

Dodeljevanje spodbud se, skladno s predlogom Zakona, opredeljuje tudi preko razpisov Eko sklada.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 15. 11. 2023 na elektronski naslov mateja.krvina@zdruzenjeobcin.si.

* * *